Sprzedaż ciepła sieciowego - Warszawa

PGNiG TERMIKA SA jako sprzedawca ciepła:

 • jest uprawniona do bezpośredniej sprzedaży ciepła klientom końcowym. Taryfa dla Ciepła PGNiG TERMIKA została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o koncesję na wytwarzanie ciepła w źródłach należących do Spółki,
 • od ponad pięciu lat prowadzi bezpośrednią sprzedaż ciepła sieciowego do odbiorców końcowych. Aktywnie współpracuje m.in. ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami i właścicielami obiektów użyteczności publicznej,
 • świadczy usługi doradcze w zakresach przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej i racjonalnego zużycia ciepła.

PGNiG TERMIKA SA w ramach umowy sprzedaży ciepła umożliwia wybór jednego z poniższych systemów rozliczeń:

SYSTEM JEDNOSKŁADNIKOWY

Rozwiązanie to polega na dokonywaniu opłat proporcjonalnie do zużytego ciepła. Cena i stawka w systemie jednoskładnikowym uwzględniają stałe i zmienne elementy cenotwórcze za dostarczone ciepło. Podstawą prawną są zapisy § 24.1. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Przedsiębiorstwo energetyczne, na wniosek odbiorcy, określa w umowie zawartej z tym odbiorcą średnią cenę ciepła, wyrażoną w złotych za GJ (zamiast ustalonej w taryfie ceny za zamówioną moc cieplną i ceny ciepła) oraz średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe, wyrażoną w złotych za GJ (zamiast ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe). Cenę i stawkę w systemie jednoskładnikowym oblicza PGNiG TERMIKA w oparciu o historyczne dane o zużyciu ciepła, wynikające z faktur za ciepło, dostarczonych przez Odbiorcę.

Wysokość opłat oblicza się w następujący sposób:

 1. Opłata za dostarczone ciepło - stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz średniej ceny ciepła. Ta opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór ciepła.
 2. Opłata za usługi przesyłowe - stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe. Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym zarejestrowano zużycie ciepła.
 3. Opłata za nośnik ciepła - stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła oraz stawki za nośnik ciepła (określonej w Taryfie dystrybutora). Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła (opłata opcjonalna).
 4. Wybierając system jednoskładnikowy rozliczeń, można zaoszczędzić nawet 10 proc. rocznych kosztów ogrzewania.

SYSTEM DWUSKŁADNIKOWY

To rozwiązanie opiera się na wnoszeniu opłat stałych w każdym miesiącu, wynikających z zamawianej mocy cieplnej oraz opłat zmiennych uzależnionych od zużycia ciepła. Rozliczenia za dostarczone ciepło odbywają się według cen określonych w Taryfie dla Ciepła wytwórcy ciepła, a za usługi przesyłowe według stawek określonych w Taryfie dystrybutora. Wysokość opłat oblicza się następująco:

 • Opłata za moc zamówioną - stanowi iloczyn wielkości mocy zamówionej oraz ceny za zamówioną moc. Ta opłata jest naliczana za każdy okres rozliczeniowy, niezależnie od ilości pobranego ciepła.
 • Opłata za dostarczone ciepło - stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz ceny ciepła. Ta opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym zarejestrowano zużycie ciepła.
 • Opłata stała za usługi przesyłowe dystrybutora - stanowi iloczyn mocy zamówionej oraz opłaty stałej za usługi przesyłowe. Ta opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, niezależnie od zużycia ciepła.
 • Opłata zmienna za usługi przesyłowe dystrybutora - stanowi iloczyn ilości ciepła oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe. Ta opłata jest naliczana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór ciepła.
 • Opłata za nośnik ciepła - stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła oraz stawki za nośnik ciepła. Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła (opłata opcjonalna).

Wybierając to rozwiązanie istnieje możliwość świadczenia w atrakcyjnej cenie przez PGNiG TERMIKA usługi konserwacji węzłów ciepłowniczych, stanowiących własność Odbiorcy ciepła.

Kontakt:

https://www.termika.pgnig.pl/node/1159

Pliki do pobrania

TERMIKA szczegółowa ulotka sprzedaży ciepła 0.32 MB
Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła Warszawa wzór 0.15 MB
OWU umowa sprzedaży ciepła 0.51 MB
Załącznik nr 1 Tabela regulacyjna typ I 0.02 MB
Załącznik nr 1 Tabela regulacyjna typ II 0.03 MB
Załącznik nr 2 Zapotrzebowanie na dostawę energii cieplnej 0.04 MB
Załącznik nr 4 Wyciąg z cenników usług dodatkowych 0.03 MB
Załącznik nr 5 klauzula informacyjna PGNiG TERMIKA 0.41 MB
Wczytywanie...