Środowisko

Produkcja ciepła i energii elektrycznej może być coraz bardziej przyjazna dla środowiska. Dobrych dowodów dostarczają warszawskie elektrociepłownie należące do PGNiG TERMIKA.

Zakłady na Żeraniu, Siekierkach, Woli, Kawęczynie i w Pruszkowie przeszły głęboką metamorfozę – dostosowały swoje technologie do wymogów ochrony środowiska. W planach rozwoju firmy dbałość o środowisko ma znaczenie priorytetowe.

Struktura paliw

W poniższych tabelach przedstawiamy strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej, które zużyto do produkcji sprzedawanej energii elektrycznej, a także informacje o wpływie jej wytworzenia na środowisko w 2020 roku.

Tabela nr 1: Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej w PGNiG TERMIKA SA w 2020 roku.

Tabela1

Tabela nr 2: Informacja o wielkości emisji zanieczyszczeń wyemitowanych przy wytwarzaniu energii elektrycznej w PGiNG TERMIKA SA w 2020 roku.

tabela2

Działając w myśl artykułu 116. ustęp 13. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) PGNiG Termika SA informuje, że udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu 2015 roku do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego wynosi:

- 0,00% - dla sieci ciepłowniczej w Pruszkowie, Piastowie i Komorowie, zasilanej przez EC Pruszków;

- 0,00% - dla sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Regaty, zasilanej przez C Regaty.

 

Współczynnik nakładu energii nieodnawialnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii,  PGNiG TERMIKA SA informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego w warszawskim systemie ciepłowniczym  za rok 2012 wynosi 0,79.

Wskaźnik został wyznaczony w oparciu o dane produkcyjne warszawskich zakładów PGNiG TERMIKA SA i dane dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.

Fundusze UE

PGNiG TERMIKA SA realizuje projekty inwestycyjne w Elektrociepłowni Siekierki, współfinansowane przez Unię Europejską.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet IV „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska”, działanie 4.5 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” (zwany dalej POIiŚ-4.5) oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (zwany dalej SPOW WKP).

Projekty realizowane w ramach programu POIiŚ-4.5

Mokra Instalacja Osiarczania Spalin

1. Realizacja projektu „Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki” (MIOS I)

 • Wartość projektu: 391 833 422, 57 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 20 000 000,00 PLN
 • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji SO2 odprowadzanego do powietrza o 3830,3 Mg/rok oraz dotrzymanie stężenia SO2  na przewodzie kominowym nr 2 komina H200:
  ≤ 200mg/Nm3 – przy pracy kotłów parowych (nr 14 i 15)
  ≤ 400mg/Nm3 – przy jednoczesnej pracy kotłów parowych i wodnych (nr 14, 15 i K16)
 • Data zakończenia realizacji projektu – 18.05.2011 r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).   

26 września 2011 roku został podpisany protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania projektu „Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki” (MIOS I). Zakończyło to I Etap budowy.

2. Realizacja projektu „Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 w Elektrociepłowni Siekierki” (MIOS II)

 • Wartość projektu: 205 890 427,43 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 20 000 000,00 PLN
 • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji SO2 odprowadzanego do powietrza o 3825,7 Mg/rok oraz dotrzymanie stężenia SO2 na przewodzie kominowym nr 1 komina H200:
  ≤ 200mg/Nm3 – przy pracy kotłów parowych (nr 10 i 11)
  ≤ 400mg/Nm3 – przy jednoczesnej pracy kotłów parowych i wodnych (nr 10, 11, 5, 6 i 7)
 • Data zakończenia realizacji projektu – 11.01.2012 r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).   

Wraz z ukończeniem zabudowy MIOS II dla kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 około 80 proc. mocy kotłów węglowych w Ec Siekierki zostało wyposażone w instalacje odsiarczania spalin.
Szacuje się, że rzeczywiste redukcje emisji SO2 do atmosfery w wyniku wybudowania wszystkich instalacji mokrego odsiarczania zmniejszą emisję tego zanieczyszczenia o ok. 70 proc.

Instalacje SCR

Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 10 w Elektrociepłowni Siekierki

 • Wartość projektu: 85 694 962,54 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 19 818 000 PLN   
 • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji NOx odprowadzanego do powietrza o 569,80 Mg/rok oraz dotrzymanie stężeń NOx na poziomie nieprzekraczającym 180 mg/m3u przy zawartości 6 proc. tlenu w gazach odlotowych
 • Data zakończenia realizacji projektu – 17.01.2012 r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP380 nr 11 w Elektrociepłowni Siekierki

 • Wartość projektu: 47 406 619,55 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 11 401 599 PLN   
 • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku azotu odprowadzanego do powietrza o 310,60 Mg/rok oraz dotrzymanie stężeń tlenków azotu na poziomie nieprzekraczającym 180 mg/m3u przy zawartości 6 proc. tlenu w gazach odlotowych
 • Data zakończenia realizacji projektu - 17.01.2012 r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 14 w Elektrociepłowni Siekierki

 • Wartość projektu: 43 114 699,22 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 10 498 744 PLN   
 • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku azotu odprowadzanego do powietrza o 568,00 Mg/rok oraz dotrzymanie stężeń dwutlenku azotu na poziomie nieprzekraczającym 180 mg/m3u przy zawartości 6 proc. tlenu w gazach odlotowych
 • Data zakończenia realizacji projektu - do 31.12.2013 r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 15 w Elektrociepłowni Siekierki

 • Wartość projektu: 42 551 225,22 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 10 361 704 PLN   
 • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku azotu odprowadzanego do powietrza o 558,80 Mg/rok oraz dotrzymanie stężeń dwutlenku azotu na poziomie nieprzekraczającym 180 mg/m3u przy zawartości 6 proc. tlenu w gazach odlotowych
 • Data zakończenia realizacji projektu - do 31.12.2012 r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie). 

Projekty realizowane w ramach programu SPOW WKP:

Modernizacja trzech elektrofiltrów kotłów blokowych w Elektrociepłowni Siekierki

 • Wartość projektu: 33 987 000 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 8 463 884,40 PLN   
 • Cel projektu: osiągnięcie deklarowanego efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji pyłu do powietrza o 296,57 Mg/rok i stężenia poniżej 50 mg/m3u. Rzeczywista redukcja emisji pyłu w roku rozliczeniowym wyniosła 673,5 Mg pyłu/rok, a stężenia zdecydowanie poniżej zakładanego standardu.
 • Data zakończenia realizacji projektu - do dnia 15.02.2008 r. (termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji)   

Projekt został ostatecznie rozliczony z osiągniętych celów i efektów ekologicznych, a wszelkie zobowiązania określone w Umowie o dofinansowanie zostały wypełnione.  

Inwestycje środowiskowe w PGNiG TERMIKA SA wyprzedzają daty graniczne dla dostosowania instalacji do przyszłych, zdecydowanie ostrzejszych standardów emisyjnych. Stosowane technologie są zgodne ze standardami Najlepszych Dostępnych Technik BAT.

Wszystkie realizowane inwestycje przyczyniają się w sposób bardzo znaczący do zmniejszenia koncentracji zanieczyszczeń dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu w powietrzu atmosferycznym, a co za tym idzie do poprawy jakości środowiska w Warszawie i komfortu życia jej mieszkańców.

Więcej informacji o Programie Infrastruktura i Środowisko znajdą Państwo na stronie: www.pois.gov.pl.

Wczytywanie...