Zarząd

 

Andrzej Gajewski – Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku menadżerskim. W latach 2007 – 2008 uczestnik niestacjonarnych studiów  doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.


Posiada 28-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze finansów i zarządzania.  
W latach 2004 – 2010 związany z PSE Operator S.A. – jako dyrektor i wiceprezes ds. finansowych, odpowiedzialny za strategiczne projekty energetyczne, w tym „uskarbowienie operatora sieci przesyłowej”,  negocjacje umowy na połączenie Polska-Litwa, utworzenie Zarządcy Rozliczeń  S.A. – spółki odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktów długoterminowych energii elektrycznej.
W latach 2013-2014 Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA S.A. 
Od 2015 roku Członek Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń sp. z o.o., spółki udzielającej poręczenia kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów przetargowych oraz należytego wykonania umowy.
Pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PL2012+ (2014-2016), Projekt Warszawa sp. z o.o. (2020-2021) oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek PSE Zachód sp. z o.o., Zarządca Rozliczeń S.A., Energia dla Firm sp. z o.o.  

Obecnie Członek Rad Nadzorczych Noble Securities  S.A. oraz Noble Funds TFI S.A. 
 
Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 
 

 

 

Michał Andrzej Olszewski – Członek Zarządu

Menedżer z ponad 25-letnim stażem zawodowym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i pozyskiwaniu środków UE. W latach 2007-2024 urzędnik samorządowy m.st. Warszawy – w latach 2011-2024 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawa. Posiada doświadczenie w zakresie spółek prawa handlowego – w latach 2012-2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Metro Warszawskie, a od 2017 spółki TBS Warszawa Południe, członek Rady Nadzorczej spółki Pałac Saski (od 2022) oraz spółki PL 2012+ (2014-2016). Zdał państwowy egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Jako Zastępca Prezydenta odpowiadał m.in. za planowanie rozwoju, współpracę metropolitarną, program inwestycyjny, pozyskiwanie funduszy europejskich, architekturę, planowanie przestrzenne, infrastrukturę drogową i zarządzanie ruchem. 
W trakcie swojej kariery zawodowej z sukcesem koordynował szereg dużych projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w obszarze infrastruktury i adaptacji do zmian klimatycznych, w tym m.in.: budowę II linii metra i rozbudowę sieci tramwajowej, wymianę taboru komunikacyjnego na niskoemisyjny, Centrum Kreatywności Targowa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, przekształceń przestrzennych w ramach Nowego Centrum Warszawy, rewaloryzację brzegów Wisły (w tym Bulwarów Wiślanych, tras rowerowych i biegowych, plaż oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego). Odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację szeregu kompleksowych programów transformacji – Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy 2012-2022, program budownictwa mieszkaniowego, strategia ponadlokalna dla Metropolii Warszawskiej 2027+, strategia #Warszawa2030, programu Warszawskich Centrów Lokalnych, programu Nowe Centrum Warszawy, projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Współautor szeregu inicjatyw w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym m.in. programu działań w zakresie obniżenia emisji pyłów zawieszonych do atmosfery, strefy czystego transportu, rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego, programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz ograniczania odpadów generowanych w systemie gospodarki komunalnej.


W 2017r. i w 2024r. wybrany przez Walne Zgromadzenie na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa zrzeszającego samorządy lokalne Regionu Warszawskiego Stołecznego i pełniącego wiodącą rolę we wdrażaniu środków europejskich Metropolii Warszawskiej.

W latach 1997-2007 pracownik administracji państwowej – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Wykładowca akademicki i autor publikacji dot. funduszy UE oraz zarzadzania projektami. W latach 2001-2015 pracował m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Ekspert Rządu RP w ramach współpracy finansowanej ze środków UE przy projektach wzmacniających potencjał administracji lokalnej i regionalnej na Ukrainie, w Bułgarii i Rumunii.

Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (2015).

 

Wczytywanie...