Elektrociepłownia Siekierki

Zakład pracuje od 1961 roku. Jest największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie.

Moc cieplna: 2065 MWt
Moc elektryczna: 620 MWe

Podstawowe jednostki wytwórcze:

  • 3 bloki ciepłownicze
  • 1 blok kondensacyjny z upustem ciepłowniczym
  • 3 kotły parowe opalane węglem kamiennym
  • 5 turbozespołów
  • 6 kotłów wodnych
  • kocioł parowy K1 w 100% opalany biomasą

W Elektrociepłowni zainstalowany jest akumulator ciepła o pojemności 30 400 m3  wody sieciowej - pierwszy tak duży obiekt w Polsce. W zakładzie zamontowane są nowoczesne instalacje chroniące środowisko: mokrego odsiarczania spalin MIOS i odazotowania spalin SCR. Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie ok. 50 proc. wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza.

Elektrociepłownia Siekierki:

  • ogrzewa 55 procent budynków w Warszawie
  • dostarcza prąd elektryczny pozwalający zapalić ponad 10 milionów żarówek o mocy 60 watów
Realizując zobowiązanie wynikające z art. 261 a. 1. Ustawy  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego oraz wodoru, kwalifikowanych do grupy substancji niebezpiecznych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju poz. 138 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Elektrociepłownia Siekierki zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Augustówka 30, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińska 15, została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie Zakładu olejów opałowych lekkich przekraczają wartość progową wynoszącą 2500 Mg.

 

Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się z zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  o zaliczeniu zakładu do zakładu 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138) zakład Elektrociepłownia Siekierki PGNiG TERMIKA SA został zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i podlega przepisom w tym zakresie.
Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia właściwym organom, tj. Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy oraz Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) i przekazał ww. organom opracowany Program zapobiegania awariom.

Opis działalności zakładu:

Podstawowym celem działalności Zakładu jest produkcja energii elektrycznej i ciepła w oparciu o 12 kotłów opalanych paliwem stałym i 2 kotły opalane olejem opałowym lekkim.

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu jako zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem ich nazw, kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują:

Na terenie Elektrociepłowni Siekierki mogą występować następujące substancje niebezpieczne:

  • OLEJ OPAŁOWY LEKKI – substancja, będąca jednym z rodzajów paliwa ciekłego, powstająca w wyniku rafinacji ropy naftowej. Jest cieczą łatwopalną, działa toksycznie na organizmy wodne. Pary oleju mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Temperatura wrzenia:             180÷360 oC
Temperatura samozapłonu:             ≥270  oC
Granice wybuchowości z powietrzem    0,7% - 8,0% obj.
Gęstość par względem powietrza:         > 1 (powietrze = 1)

Numer CAS:                 68334-30-5
Numer UN (ONZ):             1202
Numer indeksowy:             649-378-00-4
Numer WE (EINECS):         269-822-7
       

Klasyfikacja wg zagrożenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:

     Ciecz łatwopalna: Flam. Liq. 3 (H226 Łatwopalna ciecz i pary)

 

Zagrożenia dla zdrowia:    

    Rakotwórcze kat. 2 (H351 Podejrzewa się, że może powodować raka).    Toksyczność ostra, kat. 4 (H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania)
    Działa drażniąco na skórę kategoria. 2 (H315 Działa drażniąco na skórę)
    Zagrożenie spowodowane aspiracją kat. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe grozi śmiercią)
    Działanie toksyczne na narządy docelowe kat. 2 (H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie)

Zagrożenia dla środowiska: 

     Aquatic Chronic kat. 2 (H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki)

Łączna ilość oleju opałowego lekkiego, znajdują się na terenie Elektrociepłowni Siekierki w zbiornikach magazynowych oraz innych elementach instalacji, przekracza wartość progową, wynoszącą 2500 ton, określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się z zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138).


  • WODÓR (H2) – to najprostszy pierwiastek we wszechświecie. Substancja skrajnie łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe. Wyciek gazowego wodoru natychmiast rozchodzi się w powietrzu i nie zanieczyszcza gleby ani wód gruntowych. Wodór jest bezbarwny, bezwonny i nietoksyczny. Nie wywołuje kwaśnych deszczów, nie niszczy warstwy ozonowej ani nie tworzy szkodliwych emisji. 

Temperatura wrzenia:             - 253 oC
Temperatura samozapłonu:            560 oC
Granice wybuchowości z powietrzem:     4,1% - 74,2 %
Gęstość par względem powietrza:         0,089 (powietrze = 1)

Numer CAS:                 1333-74-0
Numer ONZ (UN):             1049
Numer indeksowy:             001-001-00-9
Numer WE (EINECS):        215-605-7      

Klasyfikacja wg zagrożenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):

wynikające z właściwości fizykochemicznych:

      Gaz łatwopalny: Flam. Gas 1 (H220 Skrajnie łatwopalny gaz)

      Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem).

dla człowieka: Nie sklasyfikowano
dla środowiska:  Nie sklasyfikowano

Informacja dotycząca sposobów ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii:
Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

•    wykrycie przez systemy zabezpieczeń lub zauważenie przez osoby przebywające na terenie zakładu powstałego zagrożenia,
•    uruchomienie alarmowania automatycznie bądź ręcznie (ROP) czego skutkiem będzie zadziałanie sygnału alarmowego lub przekazanie informacji przy pomocy wewnętrznej sieci telefonicznej, 
w ostateczności osobiście Kierującemu Zakładem,
•    sygnał alarmowy / informacja o zagrożeniu spowoduje wszczęcie postępowania pracowników zgodnie 
z wewnętrznymi procedurami, a jednocześnie docierając do osób mogących przebywać na terenie zakładu oraz lokalnej społeczności informuje o wystąpieniu awarii przemysłowej,
•    przekazanie szczegółowych informacji dotyczących powstałego zagrożenia sąsiednim podmiotom odbywać będzie się drogą telefoniczną lub osobiście w zależności od okoliczności,
•    kolejne ostrzeżenia przekazywane będą przez służby przybyłe na miejsce zdarzenia (Państwową Straż Pożarną, Policję) według zaleceń kierującego działaniem ratowniczym.

Informacja dotycząca sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:
•    po ostrzeżeniu o wystąpieniu awarii przemysłowej (trzyminutowy modulowany dźwięk syreny bądź powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna, zaczynająca się od słów: „Uwaga! Uwaga! Uwaga!”) zachowaj spokój,
•    nie zbliżaj się do terenu zakładu a wręcz przeciwnie oddal się od miejsca zagrożenia prostopadle 
do kierunku wiatru,
•    ostrzeż inne osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia,
•    ze względu na właściwości palne oleju opałowego lekkiego i wodoru, w przypadku zauważenia uwolnienia tych substancji do atmosfery, bezwzględnie zabrania się używania urządzeń iskrzących, palenia papierosów i używania otwartego ognia,
•    osoby znajdujące się na terenie budynku Instytutu Energetyki powinny natychmiast opuścić budynek Instytutu (uczestniczyć w ewakuacji budynku, zgodnie z zasadami określonymi w Instytucie),
•    oczekuj na dalsze dyspozycje wydawane przy pomocy rozgłośni radiowych przez odpowiednie służby ratownicze tj. Policję lub Państwową Straż Pożarną,
•    przygotuj się do ewentualnej ewakuacji, zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody,
•    stosuj się do poleceń kierującego akcją ratowniczą,
•    czekaj na odwołanie alarmu – trzyminutowy ciągły dźwięk syreny, komunikaty służb lub pracowników.

Podstawowymi działaniami, które zostaną podjęte przez załogę zakładu w przypadku wystąpienia awarii będą:
•    powiadomienie (ROP, sieć telefoniczna wewnętrzna, głos) osób znajdujących się w strefie zagrożenia celem podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych, zmierzających przede wszystkim do niedopuszczenia rozprzestrzeniania się zagrożenia na sąsiednie urządzenia, materiały, pomieszczenia i instalacje,
•    ograniczenie wycieku substancji niebezpiecznej poza układ technologiczny wszystkimi dostępnymi metodami, odcięcie dopływu substancji do punktu uwalniania,
•    usunięcie lub wyeliminowanie na terenie zakładu wszystkich potencjalnych źródeł termicznych celem uniknięcia przypadkowego zapłonu par oleju / gazu-wodoru,
•    rozproszenie gazu (wodoru) przy użyciu prądów wodnych celem szybszego jego odparowania i zmniejszenia poziomu stężenia w otoczeniu,
•    przykrycie rozlewiska oleju pianą gaśniczą w celu jego odizolowania oraz chłodzenia,
•    w przypadku powstania pożaru rozpoczęcie zraszania tych elementów infrastruktury technologicznej, które narażone będą na oddziaływanie termiczne, poprzez systemy gaśnicze lub hydranty naziemne,
•    w przypadku powstania wybuchu podejmowanie adekwatnych działań ratowniczych w stosunku do wykrytych uszkodzeń,
•    zaalarmowanie służb ratowniczych zgodnie o wystąpieniu awarii lub pożaru, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami.

SŁUŻBY TELEFONY
Telefon alarmowy Elektrociepłowni Siekierki (22) 587 23 03
STRAŻ POŻARNA 998
112
 
Najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
JRG NR 14 Wilanów
(22) 596 71 40
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE (22) 651 07 07 (pn-pt. 7:00-15:30)
692-495-847 (całodobowo)
 
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 987
BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY (22) 443 01 12
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
112
 
POLICJA 997
112
 


 


Elektrociepłownia Siekierki
ul. Augustówka 30
02-981 Warszawa
tel. 22 587 26 02

Pliki do pobrania

„Informacja do społeczeństwa”, dotycząca zakładu Ec Siekierki zakwalifikowanego do grupy zagrożenia poważną awarią przemysłową SEVESO III 0.49 MB
PGNiG TERMIKA EC Siekierki INFORMACJA 0.26 MB
Wczytywanie...