Ciepłownia Wola

W 1973 roku uruchomiliśmy Ciepłownię Wola, której dzisiejsza moc cieplna po modernizacji wynosi 349 MWt. Ciepłownia spełnia dyrektywy UE dla źródeł szczytowych istniejących, pracujących w ciągu roku do 1500 godz.

Moc cieplna: 349 MWt

Jednostki wytwórcze: 

 • 3 kotły wodne na olej opałowy lekki (ekoterm)

Ciepłownia Wola stanowi szczytowe źródło ciepła dla Warszawy, jest uruchamiana gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -9 stopni Celsjusza. W roku 2014-2015 zmodernizowane zostały trzy istniejące kotły PTWM wymieniono części ciśnieniowe, palniki, dostosowując je do spalania oleju lekkiego i zaostrzonych norm emisyjnych. Wybudowano nowe instalacje rozładunkowe oleju lekkiego i zmodernizowano zbiornik magazynowy. Z eksploatacji wycofano olej opałowy ciężki (mazut).


Realizując zobowiązanie wynikające z art. 261 a. 1. Ustawy  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego, kwalifikowanego do grupy substancji niebezpiecznych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju poz. 138 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Ciepłownia Wola zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Połczyńska 21, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińska 15, została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie Zakładu olejów opałowych lekkich przekraczają wartość progową wynoszącą 2500 Mg.

Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się z zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  o zaliczeniu zakładu do zakładu 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138) zakład Ciepłownia Wola PGNiG TERMIKA SA został zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i podlega przepisom w tym zakresie.
Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia właściwym organom, tj. Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy oraz Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) i przekazał ww. organom opracowany Program zapobiegania awariom.

Opis działalności zakładu:

Podstawowym celem działalności Zakładu jest produkcja ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych Warszawy. Zakład jest źródłem szczytowym, uruchomianym podczas niskich temperatur,  dla uzupełnienia bilansu potrzebnego ciepła dla sieci ciepłowniczej Warszawy

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu jako zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem ich nazw, kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują:

Na terenie Ciepłowni Wola mogą występować następujące substancje niebezpieczne:

 • OLEJ OPAŁOWY LEKKI – substancja, będąca jednym z rodzajów paliwa ciekłego, powstająca w wyniku rafinacji ropy naftowej. Jest cieczą łatwopalną, działa toksycznie na organizmy wodne. Pary oleju mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Temperatura wrzenia:             180÷360 oC
Temperatura samozapłonu:             ≥270  oC
Granice wybuchowości z powietrzem    0,7% - 8,0% obj.
Gęstość par względem powietrza:         > 1 (powietrze = 1)

Numer CAS:                 68334-30-5
Numer UN (ONZ):             1202
Numer indeksowy:             649-378-00-4
Numer WE (EINECS):         269-822-7
        
Klasyfikacja wg zagrożenia (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:     Ciecz łatwopalna: Flam. Liq. 3 (H226 Łatwopalna ciecz i pary)
Zagrożenia dla zdrowia:     Rakotwórcze kat. 2 (H351 Podejrzewa się, że może powodować raka).
    Toksyczność ostra, kat. 4 (H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania)
    Działa drażniąco na skórę kategoria. 2 (H315 Działa drażniąco na skórę)
    Zagrożenie spowodowane aspiracją kat. 1 (H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe grozi śmiercią)
    Działanie toksyczne na narządy docelowe kat. 2 (H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie)
 
Zagrożenia dla środowiska:     Aquatic Chronic kat. 2 (H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki)


Łączna ilość oleju opałowego lekkiego, znajdują się na terenie Ciepłowni Wola w zbiorniku magazynowymh oraz innych elementach instalacji, przekracza wartość progową, wynoszącą 2500 ton, określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się z zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138).


Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Informacja dotycząca sposobów ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii:

 • wykrycie przez systemy zabezpieczeń lub zauważenie przez osoby przebywające na terenie zakładu powstałego zagrożenia,
 • uruchomienie alarmowania automatycznie bądź ręcznie (ROP) czego skutkiem będzie zadziałanie sygnału alarmowego lub przekazanie informacji przy pomocy wewnętrznej sieci telefonicznej, w ostateczności osobiście Kierującemu Zakładem,
 • sygnał alarmowy / informacja o zagrożeniu spowoduje wszczęcie postępowania pracowników zgodnie z wewnętrznymi procedurami, a jednocześnie docierając do osób mogących przebywać na terenie zakładu oraz lokalnej społeczności informuje o wystąpieniu awarii przemysłowej,
 • przekazanie szczegółowych informacji dotyczących powstałego zagrożenia sąsiednim podmiotom odbywać będzie się drogą telefoniczną lub osobiście w zależności od okoliczności,
 • kolejne ostrzeżenia przekazywane będą przez służby przybyłe na miejsce zdarzenia (Państwową Straż Pożarną, Policję) według zaleceń kierującego działaniem ratowniczym.

Informacja dotycząca sposobów postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

 • po ostrzeżeniu o wystąpieniu awarii przemysłowej (trzyminutowy modulowany dźwięk syreny bądź powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna, zaczynająca się od słów: „Uwaga! Uwaga! Uwaga!”) zachowaj spokój,
 • nie zbliżaj się do terenu zakładu a wręcz przeciwnie oddal się od miejsca zagrożenia prostopadle do kierunku wiatru,
 • ostrzeż inne osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia,
 • ze względu na właściwości palne oleju opałowego lekkiego, w przypadku zauważenia uwolnienia tych substancji do atmosfery, bezwzględnie zabrania się używania urządzeń iskrzących, palenia papierosów i używania otwartego ognia,
 • oczekuj na dalsze dyspozycje wydawane przy pomocy rozgłośni radiowych przez odpowiednie służby ratownicze tj. Policję lub Państwową Straż Pożarną,
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji, zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody,
 • stosuj się do poleceń kierującego akcją ratowniczą,
 • czekaj na odwołanie alarmu – trzyminutowy ciągły dźwięk syreny, komunikaty służb lub pracowników

Podstawowymi działaniami, które zostaną podjęte przez załogę zakładu w przypadku wystąpienia awarii będą:

 • powiadomienie (ROP, sieć telefoniczna wewnętrzna, głos) osób znajdujących się w strefie zagrożenia celem podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych, zmierzających przede wszystkim do niedopuszczenia rozprzestrzeniania się zagrożenia na sąsiednie urządzenia, materiały, pomieszczenia i instalacje,
 • ograniczenie wycieku substancji niebezpiecznej poza układ technologiczny wszystkimi dostępnymi metodami, odcięcie dopływu substancji do punktu uwalniania,
 • usunięcie lub wyeliminowanie na terenie zakładu wszystkich potencjalnych źródeł termicznych celem uniknięcia przypadkowego zapłonu par oleju,
 • przykrycie rozlewiska oleju pianą gaśniczą w celu jego odizolowania oraz chłodzenia,
 • w przypadku powstania pożaru rozpoczęcie zraszania tych elementów infrastruktury technologicznej, które narażone będą na oddziaływanie termiczne, poprzez systemy gaśnicze lub hydranty naziemne,
 • zaalarmowanie służb ratowniczych zgodnie o wystąpieniu awarii lub pożaru, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami.
SŁUŻBY TELEFONY
Telefon alarmowy Ciepłowni Wola (22) 587 63 03
STRAŻ POŻARNA 998
112
 
Najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
JRG NR 14 Wilanów
(22) 596 70 70
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE (22) 651 07 07 (pn-pt. 7:00-15:30)
692-495-847 (całodobowo)
 
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 987
BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY (22) 443 01 12
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
112
 
POLICJA 997
112
 

Ciepłownia Wola
ul. Połczyńska 21
01-377 Warszawa
Tel. 22 587 61 11

Pliki do pobrania

„Informacja do społeczeństwa”, dotycząca zakładu C Wola, zakwalifikowanego do grupy zagrożenia poważną awarią przemysłową SEVESO III 0.49 MB
PGNiG TERMIKA C Wola INFORMACJA 0.23 MB
Wczytywanie...