BIP

 1. Informacja o spółce

  Spółka i forma prawna: PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna 
  Siedziba i adres: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
  Numer telefonu: 22 587 49 00
  Adres internetowy: www.termika.pgnig.pl
  Adres eNumer klasyfikacji statystycznej REGON: 010381709
  Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-000-06-30
  Kapitał zakładowy: o wartości 1 740 324 950 PLN (opłacony w całości)
  PGNiG TERMIKA S.A. posiada pięć zakładów:  
  1. Elektrociepłownia Siekierki (ul. Augustówka 30, 02-981 Warszawa),
  2. Elektrociepłownia Żerań (ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa), 
  3. Elektrociepłownia Pruszków (ul. Waryńskiego 1, 05-800 Pruszków),
  4. Ciepłownia Kawęczyn (ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa),
  5. Ciepłownia Wola (ul. Połczyńska 21, 01-377 Warszawa).
    
  POPRZEDNIE FORMY PRAWNE SPÓŁKI

  Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Elektrociepłownie Warszawskie z siedzibą w Warszawie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.

  PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA POWOŁANA SPÓŁKA

  Spółka została utworzona na mocy Ustawy z dnia 5 lutego 1993 roku o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69) oraz Zarządzenia Nr 250/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 września 1993 roku i Ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późniejszymi zmianami). Na podstawie powyższego w dniu 12 października 1993 roku sporządzono Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną.

  SĄD REJESTROWY

  Spółka została wpisana w dniu 29 października 1993 roku do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy pod numerem RHB 38440. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 11 lipca 2001 roku Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000025667.
   
 2. Przedmiot działalności

  Przedmiot działalności Spółki został ujęty w §4 Statutu.

  Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie:
  1. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
  2. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
  3. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
  4. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
  5. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
  6. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
  7. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
  8. produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
  9. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
  10. produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
  11. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
  12. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
  13. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
  14. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
  15. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
  16. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  17. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
  18. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
  19. działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
  20. działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
  21. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  22. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  23. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  24. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
  25. badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
  26. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
  27. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
  28. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
  29. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  30. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
  31. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
  32. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  33. działalność w zakresie ewidencji towarów giełdowych, prowadzenia rachunków i rejestrów towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
  34. uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z),
  35. rozmnażanie roślin (PKD 01.30.Z),
  36. działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),
  37. pozyskiwanie (produkcja) gipsu (PKD 23.52.Z),
  38. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
  39. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
  40. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
  41. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
  42. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  43. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
  44. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).
    
 3. Władze:

  Na władze PGNiG TERMIKA S.A. składają się Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

  Walne Zgromadzenie:

  Walne Zgromadzenie posiada kompetencje w sprawach określonych przez przepisy prawa oraz odpowiednie postanowienia Statutu.

  ORLEN S.A. jest jedynym akcjonariuszem Spółki, tym samym posiada 100 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGNiG TERMIKA S.A.

  Rada Nadzorcza:

  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki.

  Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków. Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie.

  Dopóki PGNiG S.A. posiadać będzie co najmniej 50% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i Skarb Państwa posiadać będzie co najmniej 50% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A., jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Minister właściwy do spraw energii w drodze pisemnego wystąpienia.

  Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

  Członkowie Rady Nadzorczej Spółki spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. Z 2016 r. Nr 2259 z późn.zm.).

  Skład Rady Nadzorczej Spółki:
  1. Rafał Wardziński - Przewodniczący RN PGNiG TERMIKA S.A.
  2. Ewa Skwarczyńska - Sekretarz RN PGNiG TERMIKA S.A.
  3. Łukasz Konrad Przystupa - Członek RN PGNiG TERMIKA S.A.
  4. Zbigniew Banaszkiewicz- Członek RN PGNiG TERMIKA S.A.
  5. Magdalena Wosik - Członek RN PGNiG TERMIKA S.A.
  Zarząd:
  1. Andrzej Gajewski- Prezes Zarządu
  2. Michał Andrzej Olszewski - Członek Zarządu

 4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

  Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki porozumienia w sprawie zasad współpracy PGNiG S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG.

  Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, oraz postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

  Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie.

  Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej.

  Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

  Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. Nr 2259 z późn.zm.).

  Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. Nr 2259 z późn.zm.).

  Skład Zarządu Spółki:
 5. Akcjonariat:

  ORLEN S.A. jest jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 174032495 akcji, o wartości nominalnej 10,00 PLN każda.
Wczytywanie...