Inicjatywy

Jesteśmy dobrym sąsiadem - poznaj nasze inicjatywy na rzecz społeczeństwa

Zamknięcie składowiska "Myśliborska"

Składowisko „Myśliborska” zostało zamknięte, a w 2016 r. zakończono jego rekultywację. Dzięki temu odzyskano teren o powierzchni 48 ha, z którego część będzie przeznaczona do wykorzystania na cele mieszkaniowo-usługowe. Podjęte działania umożliwiły przekazanie miastu obiektów pierwotnie związanych ze składowiskiem i wykorzystanie ich jako element nadwiślańskiej ścieżki rowerowej. W ramach zamknięcia składowiska „Myśliborska” wydobyte z trzeciej kwatery odpady paleniskowe zostały wykorzystane przy budowie mostu Północnego, a powstałe wyrobisko zostało wypełnione masami ziemnymi z wykopów pod budowę oczyszczalni „Czajka” oraz z wykopów II linii metra.

Zagospodarowanie popiołów

Popioły magazynowane są w silosach i przekazywane firmom, które w procesie odzysku odpadu wykorzystują popiół np. w projektach rekultywacji lub do produkcji materiałów budowlanych.

W celu minimalizacji ilości powstających odpadów, dążymy do uzyskania decyzji o uznanie popiołów i żużli za Uboczny Produkt Spalania. Posiadamy certyfikaty dla popiołów:  jako dodatku do betonów oraz jako dodatku do spoiw hydraulicznych. Jesteśmy w trakcie certyfikacji dla żużli jako kruszywa drobnego. Dzięki tym działaniom możemy zmniejszyć uciążliwość dla środowiska.

Planowane modernizacje i inwestycje związane głównie z gazyfikacją zakładów TERMIKI pozwolą na ograniczenie ilości wytwarzanych UPS-ów o 40 proc. w perspektywie 2030 r.

Partnerstwo dla Klimatu

PGNiG TERMIKA dołączyła do platformy „Partnerstwo dla Klimatu”, której patronuje Miasto Stołeczne Warszawa. Celem projektu jest prowadzenie innowacyjnych i kompleksowych działań edukacyjnych zorientowanych na upowszechnienie wiedzy na temat szeroko pojętej problematyki zmian klimatycznych. Partnerzy platformy wspólnie podejmują wysiłki na rzecz uświadamiania społeczności lokalnej, że nawet najmniejsze zmiany w naszym życiu mogą mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nasze przyłączenie się do „Partnerstwa dla Klimatu” jest naturalną kontynuacją dotychczasowych działań na rzecz zminimalizowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne. PGNiG TERMIKA spełnia coraz bardziej rygorystyczne normy i prowadzi liczne inwestycje, mające na celu stałe ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Równolegle prowadzimy akcje edukacyjne adresowane do naszych klientów, które pokazują jak w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska korzystać z produkowanych przez nas ciepła oraz energii elektrycznej. Cieszymy się, że możemy dołączyć do szacownego grona uczestników „Partnerstwa dla Klimatu”. Liczymy na owocną wymianę doświadczeń oraz współpracę w zakresie spraw, które także dla nas są niezwykle ważne.

 

Ścieżką rekreacyjną aż do północnych granic Warszawy

Dzięki przekazaniu miastu stołecznemu Warszawie kładki nad Kanałem Żerańskim i basenem zimowiskowym, połączono ze sobą ścieżkę rekreacyjną od gminny Jabłonna do okolic Mostu Siekierkowskiego.  Otwarcie przeprawy umożliwiło stworzenie bezkolizyjnej nadwiślańskiej trasy o łącznej długości 21 kilometrów.

 

Zamykanie składowiska na Zawadach

Składowisko na Zawadach od 1 stycznia 2017 roku zaprzestało przyjmowanie odpadów paleniskowych, a następnie na tym terenie rozpoczęto proces rekultywacji. Na składowisku w ramach rekultywacji ułożono warstwę gruntu mineralnego, i warstwę gleby, oraz obsiano rekultywowany teren mieszanką nasion traw.  Składowisko „Zawady” nadal jest w trakcie rekultywacji, a zakończenie prac planowane jest na 2022 rok. Proces ten pozwoli na odzyskanie powierzchni 32 ha, co wiąże się z odtworzeniem wartości biologicznej terenów zajętych przez składowisko.  Planowane jest zagospodarowanie terenu w kierunku sportowo-rekreacyjnym.

Wczytywanie...