17.05.2017

PGNiG TERMIKA roztrzygnęła przetarg na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Ec Żerań

PGNiG TERMIKA SA w środę, 17 maja br. rozstrzygnęła przetarg na jedną
z najważniejszych inwestycji energetycznych w kraju - dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Po analizie i ocenie ostatecznych ofert, złożonych 16 lutego 2017 roku PGNiG TERMIKA SA uznało za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh - lider konsorcjum; Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd; Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd.; Polimex Mostostal SA.

Cena całkowita wybranej oferty, obejmująca budowę bloku w formule pod klucz oraz umowę serwisową, wynosi brutto 1 587 219 tys. zł. po przeliczeniu euro na zł wg. kursu z 1 lutego 2017 roku.

Inwestycja przyczyni się do modernizacji warszawskiej Elektrociepłowni Żerań. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego, wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z użytkowania, a nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej w Ec Żerań o ok. 80 procent.

Inwestycja wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa, która zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy gazu na polskim rynku. Jednostka o mocy zainstalowanej około 490 MWe będzie zużywała corocznie około 550 mln m3 gazu ziemnego, co będzie stanowić około 4 proc. krajowego zużycia tego paliwa.

Przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego planowane jest na 2020 rok.

„Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań stanowi strategiczną inwestycję nie tylko dla m. st. Warszawy i PGNiG TERMIKA, ale także w skali kraju. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy oraz poprawi komfort życia lokalnej społeczności.
Budowa bloku BGP o mocy 450 MWe w Ec Żerań ma na celu odtworzenie mocy wytwórczych zakładu w związku z programem likwidacji wyeksploatowanego, przestarzałego majątku produkcyjnego (ponad 60-letniego), niespełniającego oczekiwanych standardów środowiskowych Konkluzji BAT.”
– powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG TERMIKA.
Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.
PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest największym
w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.
Elektrociepłownia Żerań została uruchomiona w 1954 roku i jest drugim co do wielkości źródłem ciepła dla Warszawy. Moc cieplna: 1580 MWt i moc elektryczna brutto: 386 MW.

Wczytywanie...