29.04.2016

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ws. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą

PGNiG TERMIKA spółka należąca do Grupy PGNiG SA podpisała umowę objęcia docelowo 17,1 proc. udziałów w Polskiej Grupie Górniczej. Inwestycja finansowa realizowana jest na warunkach rynkowych i jest zgodna ze strategią Grupy PGNIG, ponieważ zabezpiecza spółce bazę surowcową o parametrach dopasowanych  do istniejących i budowanych bloków energetycznych.

Stronami podpisanej umowy inwestycyjnej oprócz PGNiG TERMIKA S.A. są Energa Kogeneracja Sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o., Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Węglokoks S.A. (łącznie dalej "Inwestorzy"), a także PGG. Dokapitalizowanie PGG w łącznej kwocie 2 mld 417 mln zł odbędzie się w trzech etapach, w ramach których PGNiG TERMIKA wpłaci łącznie 500 mln zł, obejmując docelowo 17,1 proc. udziału w kapitale zakładowym PGG.

Umowa oparta jest na rynkowych zasadach realizacji przedsięwzięcia i ma na celu zapewnienie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, m.in. poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i - w konsekwencji - osiągnięcie przez nią określonych poziomów rentowności.
Grupa PGNiG TERMIKA, którą oficjalnie tworzymy po zakupie PEC Jastrzębie, inwestycją w PGG zabezpiecza sobie dostawy obydwu głównych paliw stosowanych w polskim ciepłownictwie. Spodziewamy się, że kolejne akwizycje napędzą wzrost zużycia węgla kamiennego w naszej Grupie, które już teraz przekracza 2,5 mln ton rocznie. Dodatkowo, jako Grupa PGNiG, rozszerzamy portfel posiadanych strategicznych dla Polski surowców dołączając do gazu ziemnego również węgiel kamienny. Wierzymy, że obydwa te paliwa będą współgrać na polskim rynku energii i budować rozwój gospodarczy kraju. Jako inwestor wynegocjowaliśmy korzystne dla nas warunki transakcji oraz mechanizmy kontroli realizacji biznesplanu - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGNiG TERMIKA.

Umowa inwestycyjna zakłada, że PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest optymalizacja kosztów wydobycia, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Biznesplan PGG zakłada, że w 2017 r. spółka generować będzie dodatnie przepływy pieniężne dla inwestorów. Generowane przepływy pozwolą na osiągnięcie stopy zwrotu wyższej, niż koszt zaangażowanego kapitału.

Umowa inwestycyjna przewiduje szereg mechanizmów umożliwiających inwestorom bieżący monitoring sytuacji finansowej PGG, w tym realizacji biznesplanu oraz podejmowanie dalszych działań optymalizacyjnych m.in. w przypadku niekorzystnych zmian warunków rynkowych. Ponadto inwestorzy nominują swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej PGG, co pozwoli na sprawowanie nadzoru nad spółką.
Umowa inwestycyjna to kolejny krok po zawartym 26 kwietnia 2016 r. w Katowicach porozumieniu w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie, poza inwestorami, podpisały również banki - obligatariusze Kompanii Węglowej - Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

Wczytywanie...