Ciepłownia Wola

Po zoptymalizowaniu działania układu ciepłowniczego w Warszawie, nasz zakład na Woli pracuje jako sezonowe źródło ciepła i pokrywa szczytowe zapotrzebowanie na ciepło w trakcie sezonu grzewczego. To właśnie Ciepłownia Wola zapewnia mieszkańcom Warszawy ogrzewanie podczas mroźnej zimy.

Ciepłownię Wola otwarto w 1973 roku. Obecnie w zakładzie są zainstalowane cztery kotły wodne.

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego, kwalifikowanego do grupy substancji niebezpiecznych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju poz. 138 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Ciepłownia Wola zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 21, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińska 15, została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie Zakładu olejów opałowych lekkich przekraczają wartość progową, wynoszącą 2500 ton.

Zakład został zgłoszony do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, wraz z opracowanym Programem zapobiegania awariom.
Instalacje zakładu poddano kompleksowej analizie ryzyka związanego z transportem, magazynowaniem i użytkowaniem olejów opałowych oraz innych, stosowanych substancji chemicznych, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami), w Tytule IV „Poważne awarie”.

Wykonane analizy i dokumentacja potwierdzają, że Zakład ten został zaprojektowany, wykonany i jest prowadzony w sposób zapobiegający awariom przemysłowym oraz ograniczający ich ewentualne skutki dla ludzi, mienia i środowiska. W C Wola zastąpiono całkowicie ciężki olej opałowy na rzecz oleju opałowego lekkiego, jako paliwa bardziej przyjaznego dla środowiska.
Informowanie o zagrożeniach: sieć telefoniczna, radiowa, głosowa poprzez łączników z wykorzystaniem megafonów przenośnych (wykorzystywana przede wszystkim do przekazywania informacji słownej o zauważonym zagrożeniu, konieczności podjęcia stosownych/ określonych działań, zadysponowania niezbędnych środków),

Łączna zainstalowana moc cieplna to 465 MW.

Wczytywanie...