12.01.2015

Veolia Energia Warszawa i PGNiG TERMIKA podpisały umowy partnerskie

12 stycznia br. Veolia Energia Warszawa oraz PGNiG TERMIKA podpisały trzy umowy definiujące zakres współpracy obu spółek wokół wsparcia rozwoju rynku ciepła w Warszawie oraz przyłączenia pruszkowskiej sieci ciepłowniczej do warszawskiego systemu ciepłowniczego.

Podpisanie umów jest pierwszym rezultatem Programu ACCORD, który jest realizowany między spółkami od listopada 2014 roku w ramach porozumienia o Partnerstwie energetycznym. Jacky Lacombe, Prezes Zarządu Veolii Energii Warszawa i Marek Dec, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA podzielają te same wizje i ambicje wobec rozwoju warszawskiego systemu ciepłowniczego.

Współpraca obu spółek oparta jest na wieloletniej działalności i wzajemnym wsparciu w prowadzeniu biznesu. Zawarcie tych umów podkreśla sens i siłę tej relacji, ale jest też okazją do wykonania kolejnego, niezwykle istotnego kroku w rozwoju warszawskiego systemu ciepłowniczego. Potrzeby rynku ciepłowniczego w stolicy wciąż rosną, co wymaga stałych działań operacyjnych i eksploatacyjnych oraz dalszej rozbudowy sieci ciepłowniczej. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów to priorytet, ale musimy również pamiętać o szerokim aspekcie ekologicznym i ekonomicznym związanym z produkcją i przesyłem ciepła. Dlatego porozumienia dzisiaj podpisane, dotyczące szeroko rozumianego rozwoju systemu w stolicy, mają ogromne znaczenie nie tylko dla Veolii Energii Warszawa i PGNiG TERMIKA, ale i całego miasta – zadeklarował Jacky Lacombe, Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa.

Rok temu zdecydowaliśmy się razem z Veolią Energia Warszawa rozpocząć nowy etap we wzajemnych relacjach, oparty na partnerstwie i współpracy w celu poszukiwania synergii oraz rozwoju warszawskiego rynku ciepła. Kierowało nami przekonanie, że tylko współpracując możemy zapewnić naszym klientom i konsumentom dodatkowe korzyści, a naszym firmom zagwarantować trwałą przewagę konkurencyjną. Podpisując dzisiaj te 3 umowy dajemy dowód, że jest to możliwe. Jestem przekonany, że w ten sposób tworzymy nową jakość współpracy na wspólnym rynku – dystrybutora ciepła, którym jest Veolia Energia Warszawa oraz producenta ciepła, jakim jest PGNIG TERMIKA. Podpisanie tych umów nie wyczerpuje naszych ambicji. Widzimy kolejne obszary, które możemy optymalizować i mamy apetyt, aby to zrobić – mówi Marek Dec, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA.

Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy również podkreśla istotę rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej:

Jak pokazują badania, większość zanieczyszczeń powietrza, z tzw. źródeł niskiej emisji w stolicy, pochodzi z obrzeży Warszawy zabudowanych domami jednorodzinnymi, a także z miast z nią graniczących. Zawarte dziś porozumienia otwierają drogę dalszego rozwoju warszawskiego systemu ciepłowniczego. Obecnie blisko 80% mieszkańców naszego miasta znajduje się w jego zasięgu. Mam nadzieję, że dzięki współpracy obu firm system ten będzie się dynamicznie rozwijał, a w niedalekiej przyszłości przyłączone zostaną do niego kolejne rejony. Takie działania wpisują się w ideę przyjętego w grudniu 2015 roku „Planu gospodarki niskoemisyjnej m.st. Warszawy”.

1. Umowa o świadczenie usług w zakresie rozwoju rynku ciepła w Warszawie

Podstawą pierwszego porozumienia była potrzeba rozbudowy i optymalizacji warszawskiego systemu ciepłowniczego ze względu na korzyści dla odbiorców i środowiska naturalnego. Veolia Energia Warszawa i PGNiG TERMIKA chcą doprowadzić do rozwoju lokalnego rynku ciepła systemowego na terenie aglomeracji warszawskiej przyłączając nowych odbiorców do już istniejącej i planowanej sieci ciepłowniczej.

Intencją obu podmiotów jest promowanie ciepła systemowego. To najbardziej efektywny i przyjazny środowisku naturalnemu sposób ogrzewania budynków. Prowadzi do ograniczenia tzw. niskiej emisji* w miastach. Jego wytwarzanie w wysokosprawnej kogeneracji** należy z kolei do najbardziej efektywnych.

Planowany czas trwania kontraktu to 11 lat (do 2027 roku), przy czym umowa będzie podlegała weryfikacji w trzyletnich cyklach.

Obie strony wyraziły wolę współdziałania w ramach partnerstwa energetycznego „w oparciu o zasady rynkowe i konkurencji oraz z poszanowaniem interesów odbiorców energii elektrycznej i ciepła, przy zapewnieniu pełnej zgodności tych działań z decyzjami Prezesa URE, Prezesa UOKiK oraz właściwych organów samorządu terytorialnego”.

2. Porozumienie przyzwalające na przyłączenie Pruszkowa do warszawskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach tego projektu, wspólnie przygotowane zostały dwie Umowy, opracowane przez powołane zespoły z PGNiG TERMIKA i Veolii Energii Warszawa:

  • Umowa o współpracy – Prace projektowe i przygotowawcze
  • Umowa o współpracy – Inwestycyjna

Obie Umowy o współpracy określają szczegóły organizacji prac budowlanych, które pozwolą w przyszłości na przyłączenie pruszkowskiej sieci ciepłowniczej (należącej do PGNiG TERMIKA i znajdującej się w Pruszkowie i Piastowie) do warszawskiej sieci ciepłowniczej należącej do Veolii Energii Warszawa.

Celem jest rozwój sieci ciepłowniczych poprzez przyłączenie sieci pruszkowskiej do warszawskiej (przez Piastów) oraz optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej w warszawskich źródłach. Dzięki temu zwiększy się efektywność wykorzystania kogeneracji** w Warszawie, co przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w obrębie aglomeracji warszawskiej.

Po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia, odbiorcy ciepła w Pruszkowie i w Piastowie zasilani będą przede wszystkim z warszawskich źródeł PGNiG TERMIKA, u których wzrośnie produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną. Z połączonych systemów ciepłowniczych korzystać będą również mieszkańcy osiedla Niedźwiadek oraz odbiorcy zasilani obecnie z gazowych kotłowni należących do Veolii Energii Warszawa w Ursusie.

Prace projektowe i przygotowawcze powinny zakończyć się do końca 2018 roku. Prace budowlane, w tym odbiór końcowy Magistrali do Piastowa, potrwają do 31 grudnia 2020 roku.

 

* Niska emisja to emisja komunikacyjna oraz emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania

** Kogeneracja oznacza jednoczesne wytwarzanie ciepła użytkowego i energii elektrycznej w elektrociepłowni.

Kalendarium:

Listopad 2014 r.: Porozumienie o Partnerstwie energetycznym
Grudzień 2014 r.: Początek prac w ramach Programu ACCORD
Sierpień 2015 r.: Podpisanie 2 listów intencyjnych: ‘W sprawie projektu przyłączenia Pruszkowa do WSC’ i ‘W sprawie rozwoju sieci ciepłowniczych i warszawskiego rynku ciepła’
Styczeń 2016 r.: Podpisanie 3 umów:

- Umowa o świadczenie usług w zakresie rozwoju rynku ciepła w Warszawie
- Umowa o współpracy: Prace projektowe i przygotowawcze
- Umowa o współpracy: Inwestycyjna

Wczytywanie...