29.04.2014

Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli

Na terenie Elektrowni Stalowa Wola powstaje nowoczesna jednostka gazowo-parowa o mocy 450 MWe. 28 kwietnia teren budowy odwiedził Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki.

Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji, obok energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło w postaci gorącej wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych. Zarządzać nim będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której PGNiG TERMIKA i TAURON Wytwarzanie posiadają po 50 procent udziałów. Inwestycja, na którą nakłady wyniosą 1,13 mld zł, finansowana jest w formule project finance.

Blok zostanie oddany do eksploatacji w 2015 roku. Projekt znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Trwają końcowe prace budowlane w zakresie głównych budynków: m.in. elektrycznego, maszynowni turbiny gazowej i turbiny parowej oraz kotła odzyskowego. Powstaje stacja przygotowania gazu i zatoka ujęciowa. Przygotowano miejsce zabudowy transformatorów. Trwa montaż konstrukcji kotła odzyskowego. Podstawowe urządzenia znajdują się już na placu budowy lub są w trakcie transportu.

- Sektor energetyczny zarówno w Polsce jak i w całej Europie stoi przed dużymi wyzwaniami, dlatego musimy podejmować inicjatywy, które przede wszystkim zwiększą jego konkurencyjność. Inwestycja w Elektrociepłowni Stalowa Wola potwierdza, że polska energetyka rozwija się dynamicznie i stawia na nowoczesne technologie - mówi Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki.

Inwestycja jest wspólną inicjatywą partnerów, która znajduje potwierdzenie w ich strategiach. TAURON dąży do odbudowy mocy wytwórczych, dywersyfikacji portfela i zwiększenia udziału energii ze źródeł własnych. Powstający blok o mocy 450 MWe, największy i najnowocześniejszy w Polsce, jest jednym z kluczowym projektów zapisanych w strategii korporacyjnej TAURONA i będzie pierwszą jednostką gazową w Grupie. - Nowy blok w Stalowej Woli to inwestycja bardzo istotna, nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednostka ta będzie podstawowym źródłem ciepła dla około 60 tys. okolicznych mieszkańców- mówi Jacek Janas, p.o. prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie – Dodatkowo, z uwagi na usytuowanie bloku w centrum miasta, bardzo ważny jest brak emisji pyłu, niska emisyjność CO2, NOx i praktycznie brak emisji SO2.

PGNiG pozyskuje nowego, dużego odbiorcę gazu, a PGNiG TERMIKA rozwija działalność w sektorze elektroenergetycznym.

- Elektrociepłownia Stalowa Wola to nie tylko największe przedsięwzięcie prowadzone obecnie przez PGNiG TERMIKA, ale też największa inwestycja w elektrociepłownię gazową w Polsce. Nasz wkład w ten projekt to przede wszystkim gruntowna wiedza i wieloletnie doświadczenie. PGNiG TERMIKA jest dziś największym zespołem elektrociepłowni w Unii Europejskiej. Nasi pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, którzy gwarantują sukces tej ambitnej inwestycji - mówi Andrzej Gajewski, prezes zarządu PGNiG TERMIKA.

Wspólne przedsięwzięcie zainicjowane zostało podpisaniem 20 listopada 2008 roku przez TAURON Polska Energia i PGNiG listu intencyjnego, w którym wyrażono wolę współpracy. Następnie zawarto porozumienie z 7 grudnia 2009 roku określające ramy projektu. W kolejnym kroku wynegocjowana została umowa realizacyjna, którą 7 maja 2010 roku podpisały cztery strony, tj. TAURON, Elektrownia Stalowa Wola (TAURON Wytwarzanie), PGNiG i PGNiG Energia. Umowa określiła sposób współpracy. W marcu 2011 roku spółki podpisały pakiet umów przesądzających o realizacji przedsięwzięcia:

- umowę o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola,
- umowę sprzedaży energii elektrycznej,
- umowę na dostawy paliwa gazowego.

W grudniu 2012 roku wmurowano kamień węgielny, co symbolicznie rozpoczęło fizyczną realizację inwestycji.

O inwestycji:

Efekt ekologiczny: Nowa jednostka będzie spełniała wymagania przepisów krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, jak również wymagania, zasady i normy, jakie określa Najlepsza Dostępna Technika - BAT (Best Available Techniques). Blok będzie spełniał następujące parametry ekologiczne:

• Niska emisja CO2 - około 360 kg/MWh
• Znikoma emisja SOx - zastosowane paliwo gazowe w swym składzie zawiera nieznaczne ilości siarki.
• Niska emisja NOx - technologia spalania gazu ziemnego w turbinie gazowej jest dostosowana do spełniania najostrzejszych norm emisji NOx.
• Brak emisji pyłu - zastosowane paliwo nie zawiera w swym składzie cząstek stałych.

Będzie to zgodne z wymaganiami projektowanych jednostek oddawanych do użytkowania od roku 2016.

Wczytywanie...