Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła z Ec Pruszków

1. PODSTAWA PRAWNA

Przedmiotowy Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 2021 poz. 2209) oraz art. 11 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 716,1093, 1505, 1642 i 1873).

2. CHARAKTERYSTYKA EC PRUSZKÓW

Elektrociepłownia Pruszków mieści się w Pruszkowie przy ul. Waryńskiego 1. Posiada dwutorową, własną bocznicę połączoną jednym torem z linią kolejową Warszawa-Skierniewice. Ujęcie wodne zakładu stanowią studnie głębinowe oraz zasilanie w wodę z sieci miejskiej.

Na terenie zakładu zainstalowane są kotły parowe, wodne oraz turbozespoły, dzięki czemu zakład produkuje energię cieplną, której nośnikami są woda sieciowa i para technologiczna oraz energię elektryczną. Elektrociepłownia połączona jest z Krajowym Systemem Energetycznym poprzez GPZ – PGE dwoma liniami 110 kV z kierunku Mory i Sochaczew. Elektryczne potrzeby własne nie przekraczają 2 MW. Pod względem cieplnym zakład pracuje na potrzeby mieszkańców miast Pruszkowa i Piastowa oraz gminy Michałowice.

Moc osiągalna cieplna Elektrociepłowni Pruszków wynosi:

 • bez produkcji energii elektrycznej     155,26 MWt
 • z produkcją energii elektrycznej        152,86 MWt

Na tą wielkość składa się:

 • osiągalna moc części parowej - 120,0 MWt.
 • osiągalna moc kotłów wodnych WR – 35,26 MWt.
 • Moc osiągalna elektryczna wynosi 9,12 MW

2.1 Część cieplna.

W skład podstawowych urządzeń układu cieplnego Elektrociepłowni Pruszków wchodzą:

kotły parowe K-7, 9 ,10 ,11 o łącznej wydajności 162 t/h pary;

kotły wodne K-12 i 13 o łącznej wydajności 35,26 MWt;

turbina przeciwprężna TZ-6 o mocy 8,0 MW i przełyku G=130 t/h pary o parametrach wlotowych: p=1,1 MPa, t= 260 oC i wylotowych: p=0,02-0,4 MPa i t=105-170 oC ;

turbina przeciwprężna TZ-7 o mocy 1,12 MW i przełyku G=14t/h pary o parametrach wlotowych: p=1,3 MPa, t=330 oC i wylotowych: p=0,02 MPa i t=140-160 oC;

wymienniki ciepła WC-1 PSz850 - 69,8 MWt, WC-3 PSz1000-020 - 104,7 MWt i WC-4 PSz 1000-020 - 104,7 MWt;

odgazowywacze termiczne Q-1 i 2 wraz z przynależną armaturą i rurociągami.

Odgazowywacz próżniowy Na SUW wraz z przynależną armaturą i rurociągami.

     2.2  Część elektryczna

Do podstawowych urządzeń układu elektrycznego należą:

transformatory wiążące 15/5,5 kV TR-3 i TR-6;

transformatory potrzeb własnych 5,5/0,4 kV: TN-3, TN-4, TN-6, TN-7;

transformatory potrzeb własnych 15/0,4 kV: TN-1, TN-2;

generator TZ-6 i TZ-7;

rozdzielnia główna R-15 15 kV;

rozdzielnia główna potrzeb własnych R-55 5,5 kV;

rozdzielnie główne potrzeb własnych: RNPW-2, RNPW-4 i RNN 0,4 kV;

rozdzielnie niskiego napięcia zasilające poszczególne obiekty;

nastawnia elektryczna znajdująca się w pomieszczeniu Centralnej Nastawni Cieplnej;

akumulatorownia;

agregat prądotwórczy „Wola”.

 

3. DANE TECHNICZNE SIECI CIEPŁOWNICZEJ OBSZARU: PRUSZKÓW, PIASTÓW, GMINY MICHAŁOWICE (KOMORÓW) I GMINY BRWINÓW

3.1 Rodzaj sieci cieplnej

a) wodna wysokoparametrowa

 • kanałowa, preizolowana, napowietrzna
 • zakres średnic DN 600 – DN 32,
 • długość trasy rurociągów – napowietrzne: ok. 800 mb, kanałowe 22 513 mb, preizolowane 53 079 mb,

b) wodna niskoparametrowa:

 • kanałowa co, preizolowana: co, cw + cyrkulacja c.w.,
 • zakres średnic DN 200 – DN 32,
 • długość trasy rurociągów – preizolowane 2 000 mb,

c) technologia wykonania sieci cieplnej : kanałowa tradycyjna, preizolowana ( sieci niskoparametrowe oraz wysokoparametrowe ) – technologie : Logstor, ABB ( Alstom ), Star Pipe.

Właścicielem 95 % sieci ciepłowniczej jest PGNiG TERMIKA SA. Sieć ciepłownicza jest w bardzo dobrym stanie ( rocznie 2-3 awarie na przyłączach).
Ryzyko ograniczeń dostaw energii cieplnej z powodu awarii jest bardzo niskie.

3.2 Parametry pracy sieci cieplnej

 • ciśnienie nominalne : 1,6 MPa,
 • pojemność wodna – zład : ok. 4 752 m3,
 • ciśnienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym : ok. 450-550 kPa,
 • ciśnienie dyspozycyjne w okresie letnim : ok. 350 -400 kPa,
 • obliczeniowe temperatury zasilania i powrotu sieci cieplnej w sezonie grzewczym Tz/Tp=114/57 stp. C,
 • obliczeniowe temperatura zasilania sieci cieplnej w okresie letnim Tz = 71 stp. C,
 • średnio dobowe uzupełnienie zładu : ok. 2 m3/h,
 • rodzaj regulacji sieci cieplnej : jakościowa + utrzymywanie zadanej wartości ciśnienia dyspozycyjnego ( regulacja obrotów pomp wody sieciowej w źródle – elektrociepłowni ) w funkcji odbioru ciepła przez węzły cieplne.

3.3 Węzły ciepłownicze

a) struktura własnościowa:

 • będące własnością PGNiG TERMIKA SA : 515 szt., w tym dwa węzły grupowe- jeden jednofunkcyjny: c.o., drugi dwufunkcyjny : c.o. + c.w.,
 • będące własnością Odbiorców : 406 szt.

b) charakterystyka techniczna:

 • rodzaj podłączenia instalacji c.o. : bezpośrednie – węzły hydroelewatorowe ( 13 szt – własnośc Odbiorców ), wymiennikowe : wymienniki ciepła płytowe, wymienniki ciepła typu JAD,
 • układ pracy węzłów : jednofunkcyjne, wielofunkcyjne : równoległe, szeregowo-równoległe
 • wyposażenie w urządzenia automatycznej regulacji : regulatory różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu ( bezpośredniego działania ), regulatory temperatury regulacji c.w. ( bezpośredniego działania, z energią pomocniczą - siłowniki elektryczne sterowane z regulatorów elektronicznych), regulatory temperatury c.o. i technologii (z energią pomocniczą - siłowniki elektryczne sterowane z regulatorów elektronicznych, regulacja pogodowa lub stałowartościowa – wg życzenia Odbiorców ). Wszystkie węzły będące własnością PGNiG TERMIKA SA są wyposażone w urządzenia automatycznej regulacji.

c) Pomiar ilości ciepła u Odbiorców

 • ultradźwiękowe liczniki ciepła firmy Kamstrup, radiowy odczyt liczników.

4. CEL SPORZĄDZENIA PLANU

Celem przygotowanego Planu jest określenie trybu i zasad wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła w przypadku wystąpienia:

 • zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegające na długo okresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
 • zagrożenia bezpieczeństwa osób,
 • zagrożenia wystąpienia znacznych strat materialnych.

5. DEFINICJE

 • Plan – Plan ograniczeń dostaw energii cieplnej do odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej EC Pruszków

6. ZASADY WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU ENERGII CIEPLNEJ

W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w punkcie 1 Planu, ograniczenie dostarczania ciepła wprowadza na czas oznaczony Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, wydanego w trybie art.11 ust.7 ustawy Prawo Energetyczne na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.

PGNiG TERMIKA SA zrealizuje wprowadzone ograniczenia w dostarczaniu energii cieplnej, w systemie sieciowym Ec Pruszków zgodnie z trybem opisanym w „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 2021 poz. 2209)” w szczególności:

§ 11

1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych mogą być wprowadzone, gdy wojewodowie oraz podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw stałych wyczerpią dostępne środki, które służą zaspokojeniu potrzeb odbiorców na te paliwa – przy dochowaniu należytej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnych ich dostaw z dostępnych źródeł.

2. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych wojewoda wydaje odbiorcom, na ich wniosek, upoważnienia do zakupu określonej ilości tych paliw. Upoważnienia wydaje się na okres wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) nazwę i adres odbiorcy;

2) określenie rodzaju i ilości paliwa stałego, którego zakupu dotyczy wniosek. 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, odbiorca dołącza uzasadnienie potrzeby zakupu określonej we wniosku ilości paliwa stałego.

§ 12

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło.

§ 13

1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób;

2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych;

3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych;

4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:

a) bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

b) obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,

c) opieki zdrowotnej,

d) edukacji, Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 2209

e) opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,

f) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,

g) ochrony środowiska.

2. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła dotyczą tylko odbiorców końcowych.

3. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła.

4. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w ust. 3:

1) w zakresie dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dopuszcza się obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej;

2) w zakresie ogrzewania umożliwia się utrzymanie temperatury w:

a) budynkach lub lokalach mieszkalnych – nie mniejszej niż +10°C,

b) innych pomieszczeniach – nie mniejszej niż +5°C.

5. Ochronie przed ograniczeniami, o których mowa w ust. 3, podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego.

6. Zakres ochrony przed ograniczeniami, o których mowa w ust. 3, obejmuje wprowadzenie ograniczeń w ostatniej kolejności odbiorcom podlegającym tej ochronie. 7. Odbiorcy, o których mowa w ust. 6, podlegają ochronie przed ograniczeniami przez cały rok.

 

§ 14

1. Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła określa maksymalną wielkość dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców, w zależności od wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła, oraz zawiera:

1) charakterystyki techniczne źródeł ciepła;

2) rodzaje i parametry technologicznego nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji;

3) rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych;

4) tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

2. Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła uzgadnia się z właściwym wojewodą w terminie do dnia 30 czerwca pierwszego roku okresu, dla którego plan jest opracowany lub aktualizowany.

3. Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła aktualizuje się co najmniej raz na trzy lata.

§ 15

 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło zapoznaje odbiorców z planem wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez ogłoszenia zamieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej albo w formie ustalonej w umowach, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia okresu, na jaki ten plan został uzgodniony.

Tryb wprowadzenia ograniczania dostaw ciepła do odbiorców zasilanych z sieci cieplnej Elektrociepłowni Pruszków odpowiadającej mocy zamówionej 171,49 MW na dzień 06.07.2022r. jest trzystopniowy:

1o - Wyłączenie dostaw ciepła na cele ciepłej wody użytkowej.

Dotyczy wszystkich odbiorców za wyjątkiem odbiorców wymienionych w załączniku nr 1 - Wykaz Odbiorców, których nie dotyczy ograniczenie w dostawach ciepła oraz gospodarstw domowych.

2o - Wyłączenie dostaw ciepła na cele ciepłej wody jak w 1o i dodatkowo centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego u odbiorców wymienionych w załączniku nr 2 - Wykaz odbiorców, których dotyczy całkowite wstrzymanie dostaw ciepła po ogłoszeniu 2 stopnia ograniczeń.

Wstrzymanie dostaw ciepła nastąpi w porozumieniu z odbiorcami, po odpowiednim zabezpieczeniu obiektów.

3o - Wyłączenie dostaw ciepła jak w 2o oraz stopniowe ograniczanie dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla wszystkich pozostałych odbiorców ( za wyjątkiem odbiorców wymienionych w załączniku nr 1) - do minimalnej mocy 139,76 MW.

Wstrzymanie dostaw ciepła nastąpi w porozumieniu z odbiorcami, po odpowiednim zabezpieczeniu obiektów.

Wprowadzenie poszczególnych stopni ograniczenia dostarczania ciepła spowoduje zmniejszenie mocy zamówionej w Elektrociepłowni Pruszków:

Ogłoszony stopień wprowadzania ograniczeń

Zmniejszenie mocy o [MW]

Zamówiona moc cieplna w źródle [MW]

3,4246

168,0655

26,3034

145,1866

31,7261

139,7639

 

Dla wszystkich stopni ograniczeń obowiązuje ta sama tabela regulacyjna.

Zmniejszenie dostaw energii cieplnej realizowane będzie w poszczególnych węzłach ciepłowniczych poprzez ograniczenie przepływu nośnika ciepła (za pomocą zaworów regulacyjnych).

Powiadomienie odbiorców o wstrzymaniu/ograniczaniu dostaw energii cieplnej odbędzie się drogą telefoniczną lub mailową.

7. ZAPISY KOŃCOWE.

Plan wraz z załącznikami ważny jest do 30 czerwca 2025 roku.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła z EC Pruszków 0.13 MB
Załącznik nr 2 do planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła z EC Pruszków 0.12 MB
Załącznik nr 3 Tabela regulacyjna sieci ciepłowniczej EC Pruszków na sezon 2022 0.15 MB
Wczytywanie...