03.07.2023

PGNiG TERMIKA planuje odzyskiwać ciepło ze ścieków – będzie czerpać z prawie 40-letniego doświadczenia Szwedów

PGNiG   TERMIKA   planuje   wykorzystywać   ścieki   jako   źródło   ciepła odpadowego z oczyszczalni ścieków „Czajka”, „Południe” i „Pruszków” do produkcji   ciepła   na   potrzeby   systemów   ciepłowniczych   w Warszawie   i Pruszkowie.

Realizacja takich projektów jest nieunikniona i pozwoli na zwiększenie udziału ciepła odpadowego lub z OZE, co umożliwi utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego gwarantującego dalszy rozwój rynku ciepła.

TERMIKA łączy siły z MPWiK m. st. Warszawy

18 stycznia 2023 r. spółka podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy (MPWiK), właścicielem oczyszczalni, umowę na wykonanie studium wykonalności dla wyżej wymienionych projektów. W oparciu o wyniki strony podejmą decyzję o realizacji projektów pomp ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe ścieków z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, oraz o wykorzystaniu ścieków oczyszczonych, jako wody technologicznej w obiektach PGNiG TERMIKA.

Studium wykonalności liczy 3 etapy i zakończy się w pierwszym kwartale 2024 r. Etap I, na który składały się wstępna weryfikacja potencjału ciepła zawartego w ściekach oraz uwarunkowania formalne i regulacyjne, zakończył się w maju 2023 r. Na bazie tych analiz zaproponowano wstępnie zwymiarowane technicznie oraz lokalizacyjnie przedsięwzięcia rekomendowane do dalszych analiz w Etapie II. Potrwa on do połowy listopada 2023 r. Projekty będą opierać się na pompach ciepła

Projekty będą opierać się na pompach ciepła

Temperatura ścieków surowych jak i ścieków już oczyszczonych, wahająca się w granicach 10-24 stopni Celsjusza, sprawia, że są one bardzo korzystnym czynnikiem, z którego można odebrać ciepło za pomocą pompy ciepła. Obecnie jest ono odprowadzane do rzek. Nasz projekt umożliwi odzyskanie ciepła ze ścieków i tym samym przyczyni się do spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych wymagań środowiskowych Unii Europejskiej. Koncepcja ta jest też zbieżna z bardzo ambitnymi założeniami tzw. polityki klimatycznej włodarzy m. st. Warszawy – mówi Paweł Przychodzeń, wiceprezes PGNiG TERMIKA SA.

Źródłem, z którego można odebrać ciepło i zwiększyć jego temperaturę w pompie ciepła do wymaganego poziomu, może być powietrze, grunt, zbiornik wodny lub ścieki. Im wyższa temperatura dolnego źródła ciepła, tym efektywniejsza jest pompa.

TERMIKA planuje rozwijać 4 projekty pomp ciepła: w OŚ Pruszków, w OŚ Czajka, wykorzystując ścieki   oczyszczone z kolektora biegnącego tuż przy Ec Siekierki, a także odbierając ciepło ze ścieków surowych w Przepompowni Żerań – obiektu MPWiK leżącego niecały kilometr od Ec Żerań.

Prawie 40-letnie doświadczenie Szwedów

W ramach prac nad projektem pomp ciepła PGNiG TERMIKA została zaproszona przez Siemens Energy do Sztokholmu, gdzie razem z przedstawicielami firmy Ramboll – wykonawcy studium projektu, oraz MPWiK – partnera biznesowego projektu, wizytowała jedną ze sztokholmskich ciepłowni. Głównymi źródłami wytwórczymi są tam dostarczone przez firmę Siemens pompy ciepła,   które   odbierają   ciepło   z oczyszczonych   ścieków.   Sztokholmski   system   ciepłowniczy przeszedł już transformację energetyczną i został całkowicie zdekarbonizowany – w 2020 roku wyłączono ostatnie źródła ciepła oparte o paliwa kopalne.

W ciepłowni Hammarby, w której odbywała się wizyta, w latach 1986-1997 zainstalowano 7 pomp   ciepła   o   łącznej   mocy   225   MWt.   Są   one   wspomagane   kotłami   szczytowymi   – elektrodowymi   o mocy   2x40 MWt   i opalanymi   bioolejem   o   mocy   2x100   MWt.   Ciepłownia Hammarby jest największym na świecie źródłem ciepła opartym o technologię pomp ciepła, co czyni ją doskonałym centrum know-how.

Wizyta w Szwecji przybliżyła przedstawicielom TERMIKI sposób funkcjonowania źródła opartego o   pompy  ciepła w systemie ciepłowniczym oraz pozwoliła lepiej zrozumieć zagadnienia operacyjno-remontowe, takie jak awaryjność urządzeń, kwestie hałasu czy liczba niezbędnego personelu.

Projekt   PGNiG   TERMIKA   oraz   MPWiK   dotyczący   odzysku   ciepła   ze   ścieków   na   potrzeby warszawskiego i pruszkowskiego systemu ciepłowniczego pozwoli na dekarbonizację produkcji ciepła,   zwiększenie   dywersyfikacji   miksu   wytwórczego   oraz   poprawę   jakości   powietrza   w otoczeniu.

schemat hammarby

Wczytywanie...