Kocioł biomasowy w Elektrociepłowni Siekierki

W największej warszawskiej Elektrociepłowni „Siekierki” w roku 2015 zakończono przebudowę dotychczas eksploatowanego węglowego kotła parowego OP-230 na kocioł opalany biomasą. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Po pierwszym roku eksploatacji można już było stwierdzić, że zostały osiągnięte wszystkie zakładane efekty technologiczne i emisyjne.

Zmiana paliwa z węglowego na biomasowe skutkuje głównie zmniejszeniem rocznej emisji dwutlenku węgla z zakładu o 225 000 ton. Osiągane w trakcie eksploatacji wartości pozostałych emisji są znacznie poniżej norm zakładanych projektem.

Równie spektakularnie wygląda 97% spadek emisji tlenków siarki, jak i 64% związków azotu i 86% pyłu.

Wobec znanych problemów stolicy ze smogiem, pozytywnym, osiągniętym efektem jest eksploatacja instalacji ze stężeniami emisji pyłu na poziomie średnio 6mg/Nm3 (wartości średnioroczne) wobec dopuszczalnego limitu 20mg.

Śladowa zawartość popiołu w paliwie biomasowym pozwoliła przy tym zmniejszyć o 10 000t/a produkcję odpadów popiołowych.

Dostawy biomasy realizowane są w dużej mierze transportem kolejowym, z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii w tej dziedzinie.

Eksploatacja kotła z wykorzystaniem biomasy wraz ze zmodernizowanym miejskim zakładem termicznej utylizacji odpadów komunalnych na Targówku w okresie letnim zapewniać będzie w praktyce bliskie 100% dostawy ciepła odnawialnego dla stołecznej aglomeracji.

 

Zalety inwestycji:

  • zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju
  • powoduje wzrost ilość wytworzonej „zielonej” energii elektrycznej o 125 tys. TWh/rok
  • powiększa ilość ciepła wyprodukowanego w kogeneracji o 1900 TJ w ciągu roku
  • to nowe miejsca pracy u producentów biomasy.

 

W dniu 11.08.2016 r. w Ec Siekierki został przekazany do eksploatacji kocioł biomasowy BFB 185. Powstał on w wyniku realizacji umowy podpisanej w dniu 11.10.2013 r. przez PGNiG TERMIKA SA z Konsorcjum firm: Andritz AG i Porr Polska Infrastructure SA. Oprócz przebudowy pyłowego kotła węglowego OP-230 na kocioł fluidalny BFB 185 umowa przewidywała budowę kompletnej instalacji gospodarki biomasowej wraz z węzłem wjazdowym dla samochodów ciężarowych.

Nowa inwestycja jest krokiem ku realizacji założeń unijnej dyrektywy 3 x 20 obejmującej m.in. ograniczenie emisji CO2 oraz wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł energii o 20 procent.

Projekt budowy kotła BFB 185 był dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Umowa na dofinansowanie z NFOŚ została podpisana w dniu 18.03.2014 r.

Po przebudowie kocioł BFB 185 dotrzymuje parametry na jakie został zaprojektowany.

  • wydajność - ≥ 185t/h pary,
  • sprawność – ≥ 90%
  • emisja SO2 – poniżej 200 mg/m3u,
  • emisja NOx - poniżej 200 mg/m3u,
  • pył – poniżej 20 mg/m3u,
  • emisja NH3 – poniżej 20 mg/m3u

Kocioł spełnia limity emisji na poziomie wymaganym dyrektywą IED.

paliwo biomasa
moc cieplna  
Data uruchomienia sierpień 2016 r.
Wykonawca Konsorcjum firm: Andritz AG i Porr Polska Infrastructure SA.

 

Wczytywanie...