Gazociąg do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Budowa gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostki wytwórcze w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z siecią przesyłową gazową Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Mory – Wola Karczewska.

Rozpoczęcie inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu, wraz z infrastruktura niezbędna do jego obsługi, łączącego jednostki wytwórcze w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z siecią przesyłowa gazowa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Mory – Wola Karczewska" planowane jest na 2024 rok. 

Budowa gazociągu jest częścią składowa głównego projektu Przygotowanie budowy Bloku Gazowo-Parowego w EC Siekierki i jej rozpoczęcie planowane jest na 2025 rok.

Trasa projektowanego gazociągu wyniesie około 16 km i przebiegać będzie od miejscowości Gassy do Elektrociepłowni Siekierki przez teren powiatu piaseczyńskiego (Gmina Konstancin-Jeziorna) oraz m.st. Warszawy (Dzielnicę Mokotów i Dzielnicę Wilanów). Po wybudowaniu gazociągu zostanie ustalona strefa kontrolowana wynosząca 12 m (po 6 m od jego osi).

Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo:

  1. część liniowa: budowa gazociągu przyłączeniowego od istniejącego systemu przesyłowego w miejscowości Gassy do Elektrociepłowni Siekierki o parametrach DN700 i MOP = 8,4MPA wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, składającą się m.in. z: zespołów zaporowo-upustowych, zaworów odcinających, śluzy nadawczej i odbiorczej, systemu ochrony katodowej, słupków ochrony katodowej, słupków oznaczeniowych, przyłączy elektroenergetycznych, światłowodu, włączenia do drogi, niezbędnych rozbiórek oraz niezbędnych przebudów sieci uzbrojenia terenu;
  2. budowa dwóch stacji pomiarowo-regulacyjnych i redukcyjnych oraz tłoczni wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Inwestycja jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866). Pytania na temat budowanego gazociągu prosimy kierować na adres: gazociag@termika.pgnig.pl

KORZYŚCI


ŚRODOWISKO NATURALNE
Gaz ziemny to najbardziej ekologiczne źródło energii dla środowiska naturalnego. Dzięki niemu zmniejszy się emisja substancji szkodliwych w atmosferze, co wpłynie na poprawę powietrza wokół Warszawy.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Miasto stołeczne Warszawa uznaje budowę gazociągu za strategiczne przedsięwzięcie mające istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego 
i możliwości zrównoważonego rozwoju Stolicy.

MAPA GAZOCIĄGU DO EC SIEKIERKI

 

mapa

 

ODSZKODOWANIA

Realizacja inwestycji w oparciu o specustawę gazową gwarantuje wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym lub osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, przez które przebiegać będzie gazociąg oraz które znajdą się w jego pasie budowlano-montażowym. Proces wypłaty odszkodowań odbywa się w trybie administracyjnym, przeprowadzanym przez Wojewodę Mazowieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866). 

Wykonawca w toku realizacji inwestycji obowiązany jest do sporządzenia protokołu wejściowego, opisującego stan nieruchomości przed rozpoczęciem prac oraz protokołu końcowego, opisującego stan nieruchomości po zakończeniu robót. Wykonawca po przeprowadzeniu prac budowlanych ma również obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego.

Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania będzie operat szacunkowy, sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę na zlecenie Wojewody.

Po zakończeniu budowy Wojewoda wyda decyzję administracyjną ustalającą wysokość odszkodowania, które zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, 
w którym decyzja stanie się ostateczna.

INWESTOR


PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA.

W strukturze Grupy PGNiG TERMIKA funkcjonują: 

  • PGNiG TERMIKA SA
  • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA
  • PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o.

PGNiG TERMIKA ma również akcje lub udziały w następujących spółkach:

  • Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o.
  • Elektrociepłownia Stalowa Wola
  • Polska Grupa Górnicza SA

Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się pięć zakładów produkcyjnych należących do PGNiG TERMIKA: cztery z nich usytułowane są w Warszawie Elektrociepłownia Siekierki, Elektrociepłownia Żerań, Ciepłownia Kawęczyn, Ciepłownia Wola, jeden w Pruszkowie - Elektrociepłownia Pruszków.

Należące do PGNiG TERMIKA zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła i pokrywają:

  • 80% zapotrzebowania Warszawy
  • 60% Pruszkowa, Piastowa i Michałowic 

Ogółem zakłady wytwarzają rocznie około 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła.

Pliki do pobrania

Gazociąg ulotka 0.27 MB
Raport podsumowujący spotkania konsultacyjne 0.45 MB
Mapa gazociągu do EC Siekierki z nr działek aktualizacja wrzesien 2022 27.39 MB
Mapa gazociągu do EC Siekierki topografia aktualizacja czerwiec 2023 22.08 MB
Mapa gazociągu do EC Siekierki z nr działek aktualizacja czerwiec 2023 42.65 MB
Wczytywanie...