Elektrociepłownia Siekierki

Elektrociepłownia Siekierki to największy zakład spółki PGNiG TERMIKA, a zarazem największa w Polsce elektrociepłownia i druga co do wielkości w Europie.

Zakład pracuje od 1961 roku.Dysponuje on mocą cieplną o wartości 2078,2 MW i mocą elektryczną o wartości 620 MW.

W Elektrociepłowni Siekierki znajdują się cztery podstawowe jednostki wytwórcze. Stanowią je trzy bloki ciepłownicze, każdy o mocy 105 MW, oraz jeden blok kondensacyjny z upustem ciepłowniczym o mocy 125 MW. Cztery kotły parowe i pięć turbin tworzą część kolektorową. Zimą, przy niskich temperaturach, wykorzystujemy również dodatkowe jednostki – sześć kotłów wodnych.
Od roku 2009 eksploatujemy akumulator ciepła o pojemności 30 000 t wody sieciowej. Jest to pierwszy tak duży obiekt w Polsce. Inwestycja ta uelastyczniła pracę zakładu, a jednocześnie poprawiła stabilność dostaw i komfort świadczonych usług. 

Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie ok. 50 proc. wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza. Inwestycje realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat dotyczą dostosowania zakładu do wyzwań związanych z ochroną środowiska po roku 2015. 

Wybudowaliśmy instalacje mokrego odsiarczania spalin, w skład których wchodzą dwa absorbery oczyszczające spaliny z kotłów blokowych i wodnych. Instalacje pozwalają nam na utrzymanie emisji poniżej przyszłej normy 200 mg SO2 w m3 spalin.

Na trzech kotłach blokowych pracują już nowoczesne instalacje katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). Na ostatnim kotle blokowym realizacja instalacji SCR zostanie zakończona w 2014 roku. Instalacje katalitycznego odazotowania spalin pozwalają nam na utrzymanie emisji tlenków azotu poniżej deklarowanej do NFOŚiGW wielkości tj. 180 mg/m3u (przyszła norma to 200 mg/m3u).

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego, kwalifikowanego do grupy substancji niebezpiecznych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju poz. 138 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Elektrociepłownia Siekierki zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Augustówka 30, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińska 15, została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie Zakładu olejów opałowych lekkich przekraczają wartość progową wynoszącą 2500 ton.

Zakład został zgłoszony do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, wraz z opracowanym Programem zapobiegania awariom.

Instalacje zakładu poddano kompleksowej analizie ryzyka związanego z transportem, magazynowaniem i użytkowaniem olejów opałowych oraz innych, stosowanych substancji chemicznych, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami), w Tytule IV „Poważne awarie”.

Wykonane analizy i dokumentacja potwierdzają, że Zakład ten został zaprojektowany, wykonany i jest prowadzony w sposób zapobiegający awariom przemysłowym oraz ograniczający ich ewentualne skutki dla ludzi, mienia i środowiska. W Ec Siekierki zastąpiono całkowicie ciężki olej opałowy na rzecz oleju opałowego lekkiego, jako paliwa bardziej przyjaznego dla środowiska.

Informowanie o zagrożeniach: sieć telefoniczna, radiowa, głosowa poprzez łączników z wykorzystaniem megafonów przenośnych (wykorzystywana przede wszystkim do przekazywania informacji słownej o zauważonym zagrożeniu, konieczności podjęcia stosownych/ określonych działań, zadysponowania niezbędnych środków).

 

 

Wczytywanie...