Ciepłownia Wola

W 1973 roku uruchomiliśmy Ciepłownię Wola, której dzisiejsza moc cieplna po modernizacji wynosi 348 MWt. Ciepłownia spełnia dyrektywy UE dla źródeł szczytowych istniejących, pracujących w ciągu roku do 1500 godz.
 

Jednostki wytwórcze :

  • 3 kotły wodne na olej opałowy lekki

Ciepłownia Wola stanowi szczytowe źródło ciepła dla Warszawy, jest uruchamiana gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -10 stopni Celsjusza. W roku 2014-2015 zmodernizowane zostały trzy istniejące kotły PTWM wymieniono części ciśnieniowe, palniki, dostosowując je do spalania oleju lekkiego i zaostrzonych norm emisyjnych. Wybudowano nowe instalacje rozładunkowe oleju lekkiego i zmodernizowano zbiornik magazynowy. Z eksploatacji wycofano olej opałowy ciężki (mazut).

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego, kwalifikowanego do grupy substancji niebezpiecznych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju poz. 138 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Ciepłownia Wola zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 21, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińska 15, została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie Zakładu olejów opałowych lekkich przekraczają wartość progową, wynoszącą 2500 ton.

Zakład został zgłoszony do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, wraz z opracowanym Programem zapobiegania awariom.

Instalacje zakładu poddano kompleksowej analizie ryzyka związanego z transportem, magazynowaniem i użytkowaniem olejów opałowych oraz innych, stosowanych substancji chemicznych, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami), w Tytule IV „Poważne awarie”.

Wykonane analizy i dokumentacja potwierdzają, że Zakład ten został zaprojektowany, wykonany i jest prowadzony w sposób zapobiegający awariom przemysłowym oraz ograniczający ich ewentualne skutki dla ludzi, mienia i środowiska. W Ciepłowni Wola zastąpiono całkowicie ciężki olej opałowy na rzecz oleju opałowego lekkiego, jako paliwa bardziej przyjaznego dla środowiska.

Informowanie o zagrożeniach: sieć telefoniczna, radiowa, głosowa poprzez łączników z wykorzystaniem megafonów przenośnych (wykorzystywana przede wszystkim do przekazywania informacji słownej o zauważonym zagrożeniu, konieczności podjęcia stosownych/ określonych działań, zadysponowania niezbędnych środków),

 

 

 

 

 

Wczytywanie...