Polityka Środowiskowa

PGNiG TERMIKA SA, realizując ideę zrównoważonego rozwoju oraz zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie ochrony środowiska, biorąc pod uwagę zapisy Polityki QHSE (jakości, środowiskowa, bezpieczeństwa i higieny pracy) w PGNiG SA, zobowiązuje się do:

 • Wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w ramach obowiązującego prawa środowiskowego, zgodnie z pozwoleniami na korzystanie ze środowiska i innymi środowiskowymi zobowiązaniami Spółki.
 • Stosowania przyjaznych dla środowiska technologii oraz efektywnego wykorzystywania paliw i innych zasobów naturalnych w tym pobieranej wody powierzchniowej i podziemnej.
 • Konsekwentnego i kompleksowego zmniejszania wpływu na środowisko, w szczególności:
  • redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery,
  • redukcji emisji hałasu do otaczającego środowiska,
  • redukcji oddziaływania związanego z odprowadzaniem ścieków (w tym wód pochłodniczych) oraz wód opadowych do wód powierzchniowych,
  • redukcji oddziaływania związanego z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami paleniskowych i odpadami niebezpiecznymi,
  • redukcji oddziaływania związanego ze stosowaniem substancji niebezpiecznych.
 • Systematycznego podnoszenia świadomości i odpowiedzialności pracowników w zakresie minimalizacji zagrożeń ekologicznych.
 • Prowadzenia otwartego dialogu ze społeczeństwem o wpływie firmy na środowisko.
 • Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.

 

Pliki do pobrania

Polityka Środowiskowa 0.59 MB
Wczytywanie...