Elektrociepłownia Siekierki

Zakład pracuje od 1961 roku. Jest największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie.

Moc cieplna: 2078 MW

Moc elektryczna: 620 MW

Podstawowe jednostki wytwórcze:

  • 3 bloki ciepłownicze
  • 1 blok kondensacyjny z upustem ciepłowniczym
  • 4 kotły parowe
  • 5 turbozespołów
  • 6 kotłów wodnych

W Elektrociepłowni zainstalowany jest akumulator ciepła o pojemności 30 400 tysięcy mwody sieciowej - pierwszy tak duży obiekt w Polsce. W zakładzie są nowoczesne instalacje: mokrego odsiarczania spalin MIOS i odazotowania spalin SCR. Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie ok. 50 proc. wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza. 

Już niedługo do listy działających urządzeń będziemy mogli dopisać kocioł K1 - w 100 proc. opalany biomasą.

100 proc. odpadów paleniskowych jest zagospodarowanych.

Elektrociepłownia Siekierki może ogrzać około 55 proc. budynków w Warszawie i zaświecić ponad 10 milionów żarówek o mocy 60 MW. 

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego oraz ciężkiego oleju opałowego, zakwalifikowanych do grupy substancji, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, jak wyżej, z datą od 15 lutego 2014 roku Elektrociepłownia Siekierki, zlokalizowana w Warszawie przy ul. Augustówka 30, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15 została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie zakładu olejów opałowych przekraczają  wartość progową wynoszącą 2500 ton.

Zakład został zgłoszony do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, wraz z opracowanym Programem zapobiegania awariom.

Instalacje zakładu poddano kompleksowej analizie ryzyka związanego z transportem, magazynowaniem i użytkowaniem olejów opałowych oraz innych substancji, jako wymaganej ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), w Tytule IV "Poważne awarie" Wykonane analizy i dokumentacja potwierdzają, że zakład ten został zaprojektowany, wykonany i jest prowadzony w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi, mienia i środowiska. Prowadzone są działania modernizacyjne związane ze zmianą paliwa, którym jest ciężki olej opałowy na olej opałowy lekki, jako paliwo bardziej przyjazne dla środowiska.

 

Wczytywanie...