Elektrociepłownia Siekierki

Zakład pracuje od 1961 roku. Jest największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie.

Moc cieplna: 2068 MW

Moc elektryczna: 622 MW

Podstawowe jednostki wytwórcze:

  • 3 bloki ciepłownicze
  • 1 blok kondensacyjny z upustem ciepłowniczym
  • 3 kotły parowe opalane węglem
  • 5 turbozespołów
  • 6 kotłów wodnych
  • kocioł parowy K1 w 100% opalany biomasą

 

W Elektrociepłowni zainstalowany jest akumulator ciepła o pojemności 30 400 m3  wody sieciowej - pierwszy tak duży obiekt w Polsce. W zakładzie są nowoczesne instalacje: mokrego odsiarczania spalin MIOS i odazotowania spalin SCR. Wszystkie kotły węglowe wyposażone są
w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie ok. 50 proc. wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza.

 

Elektrociepłownia Siekierki:

  • ogrzewa 55 procent budynków w Warszawie
  • dostarcza prąd elektryczny pozwalający zapalić ponad 10 milionów żarówek o mocy 60 watów

 

Ze względu na użytkowanie oleju opałowego lekkiego, kwalifikowanego do grupy substancji niebezpiecznych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi i na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju poz. 138 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Elektrociepłownia Siekierki zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Augustówka 30, funkcjonująca w ramach przedsiębiorstwa PGNiG TERMIKA SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińska 15, została włączona do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ZZR. Maksymalne ilości występujących na terenie Zakładu olejów opałowych lekkich przekraczają wartość progową wynoszącą 2500 ton.

Zakład został zgłoszony do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, wraz z opracowanym Programem zapobiegania awariom.

Instalacje zakładu poddano kompleksowej analizie ryzyka związanego z transportem, magazynowaniem i użytkowaniem olejów opałowych oraz innych, stosowanych substancji chemicznych, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami), w Tytule IV „Poważne awarie”.

Wykonane analizy i dokumentacja potwierdzają, że Zakład ten został zaprojektowany, wykonany i jest prowadzony w sposób zapobiegający awariom przemysłowym oraz ograniczający ich ewentualne skutki dla ludzi, mienia i środowiska. W Ec Siekierki zastąpiono całkowicie ciężki olej opałowy na rzecz oleju opałowego lekkiego, jako paliwa bardziej przyjaznego dla środowiska.

Informowanie o zagrożeniach: sieć telefoniczna, radiowa, głosowa poprzez łączników z wykorzystaniem megafonów przenośnych (wykorzystywana przede wszystkim do przekazywania informacji słownej o zauważonym zagrożeniu, konieczności podjęcia stosownych/ określonych działań, zadysponowania niezbędnych środków).

 

 

 

Wczytywanie...