Akumulator ciepła

Akumulator ciepła to zbiornik, który gromadzi energię cieplną w postaci gorącej wody. Urządzenie to kumuluje ciepło, gdy zapotrzebowanie na nie jest mniejsze, a oddaje, gdy jego zużycie jest wyższe (rano i wieczorem). Tym samym akumulator wyrównuje pracę elektrociepłowni w cyklu dobowym, umożliwiając przesunięcie produkcji na bardziej efektywne jednostki i zwiększenie produkcji w kogeneracji. Praca akumulatora ma wymierny efekt ekologiczny i technologiczny. Ograniczenie konieczności interwencyjnego uruchamiania rezerwowych kotłów wodnych skutkuje zmniejszeniem zużycia paliwa, a tym samym ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla.

Akumulator ciepła zwiększa też bezpieczeństwo energetyczne Warszawy. Ilość energii, jaką można w nim zgromadzić, wystarczy do jednoczesnego ogrzania około 25 tys. mieszkań w Warszawie przez całą dobę.

Akumulator ciepła jest zainstalowany w Ec Siekierki. Jest to pierwsze tej skali rozwiązanie w Polsce.

BAT

Best Available Techniques (BAT) w dosłownym rozumieniu oznacza pojęcie powiązane z zasadą "nie szczędzić wydatków", która przewiduje wykorzystanie, w celu osiągnięcia założonego efektu, najlepszych dostępnych technologii, bez względu na rachunek ekonomiczny. W praktyce zawsze brany jest pod uwagę aspekt kosztów koniecznych.

W energetyce pojęcie BAT odnosi się do najlepszych dostępnych na rynku technologii ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Bioenergia

Energia odnawialna powstająca w wyniku wykorzystania paliw z biomasy.

Biomasa

Biomasa to produkty, pozostałości i odpady z rolnictwa, gospodarki leśnej i branż pokrewnych, a także biogeniczne frakcje odpadów przemysłowych i komunalnych.

Biomasa w PGNiG TERMIKA

BREF

Best Available Techniques (BAT) Reference Document (BREF) jest to dokument tworzony na potrzeby opisania najlepszych dostępnych na rynku technologii. Dokument taki powstaje dla każdego sektora przemysłowego oddzielnie i jest wynikiem wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zainteresowanymi gałęziami przemysłu, organizacjami pozarządowymi promującymi ochronę środowiska i Komisją Europejską.
Wszystkie inwestycje realizowane w PGNiG TERMIKA prowadzone są w oparciu o BREF.

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki (SO2) to gazowy związek chemiczny powstający m.in. w procesie spalania paliw zawierających związki siarki, np. węgla. Dwutlenek siarki jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Dobrze rozpuszcza się w wodzie zawartej w powietrzu tworząc kwas siarkowy (jeden ze składników kwaśnego deszczu). W PGNiG TERMIKA obniżamy emisje dwutlenku siarki wykorzystując instalacje odsiarczania.

Patrz: MIOS

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla (CO2) to związek węgla, który powstaje w procesie spalania. Występuje w atmosferze i bierze udział w procesie fotosyntezy - jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi. Dwutlenek węgla jest związkiem niezbędnym do życia na Ziemi, ale jest także gazem cieplarnianym.

Patrz: gazy cieplarniane

Dżul [J]

Jednostka pracy, ciepła lub energii.

Patrz: kilowatogodzina, jednostki energii

Emisje

Emisje w znaczeniu ekologicznym podano w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Poprzez emisje ustawodawca określa wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Emisje niskie

Niska emisja – emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych i kominków, w których spala się tani węgiel, a także inne niedozwolone przedmioty. Dym wyprowadzany tuż nad domami osiada w okolicy tworząc smog.

Energia

Energia to skalarna wielkość fizyczna, charakteryzująca zdolność układu do wykonania pracy.

Patrz: energia elektryczna, energia odnawialna, jednostka energii.

Energia odnawialna

Energia, do której wytworzenia wykorzystuje się odnawialne źródła takie jak: wiatr, woda, słońce, biomasa, biogaz, a także energia geotermalna.

ETS

ETS (ang. EU Emissions Trading Scheme) - Europejski System Handlu Emisjami. Handel emisjami jest to program administracyjny, który ma na celu stwarzanie ekonomicznych bodźców do zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających środowisko.

Filtr tkaninowy

Filtr tkaninowy (także filtr workowy) to urządzenie czyszczące, którego działanie polega na wyłapywaniu pyłu ze spalin za pomocą filtru z drobno tkanego materiału. Tego typu filtry są zainstalowane w naszych zakładach.

Gaz ziemny

Gaz ziemny to paliwo kopalne składające się głównie z metanu. Na skalę przemysłową jest wydobywany ze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane to składniki atmosfery przyczyniające się do powstawania efektu cieplarnianego. Są nimi np.: para wodna, dwutlenek węgla i metan.

Gips

Gips w PGNiG TERMIKA jest ubocznym produktem oczyszczania spalin powstającym w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (MIOS).

W absorberach, w których oczyszcza się spaliny, strumień gazów spalinowych miesza się z zawiesiną mączki kamienia wapiennego, która wiąże dwutlenek siarki. W wyniku tej reakcji otrzymujemy gips, który wykorzystywany jest w przemyśle budowlanym, zastępujący gips kopalny.

Patrz: MIOS

GWh

GWh – gigawatogodzina. Jednostka pracy, ciepła lub energii.

Patrz: jednostka energii

ISO14001

ISO 14001 to międzynarodowy standard stworzony do certyfikowania systemów zarządzania ochroną środowiska. W celu usprawnienia zarządzania środowiskowymi aspektami działalności PGNiG TERMIKA , w firmie funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001. Audyt certyfikacyjny przeprowadziła międzynarodowa firma audytorska Det Norske Veritas.

Jednostka energii

Podstawowe jednostki energii to:

  • 1J (Dżul) - praca wykonana przez siłę o wartości 1 N (Niuton) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m
  • 1Wh (watogodzina) - ilość energii jaką zużyje urządzenie o mocy 1W pracujące przez 1 godzinę

1 Wh = 3600 J

Wielokrotności jednostek:

1kWh (kilowatogodzina) 1 000 Wh1MWh (megawatogodzina) = 1 000 kWh
1GWh (gigawatogodzina) = 1 000 000 kWh
1 TWh (terawatogodzina) = 1 000 000 000 kWh

1kJ (kilodżul) = 1 000 J

1MJ (megadżul) = 1 000 kJ

1GJ (gigadżul) = 1 000 000 kJ

1TJ (teradżul) = 1 000 000 000 kJ

Jednostki energii w praktyce:

1kWh (3600 kJ) wystarczy, aby standardowy grzejnik samochodowy pracował około godziny lub 11-watowa żarówka świeciła przez prawie cztery dni.
1MWh (3600 MJ) wystarczy, aby ogrzać mały dom przez dwa tygodnie.
1GWh (3600 GJ) wystarczy, aby przez osiem godzin zaopatrywać w energię przeciętne miasteczko o populacji 100 000 mieszkańców.
1TWh (3600 TJ) wystarczy, aby dwie duże maszyny drukarskie pracowały przez rok.

Jednostka mocy

Moc to ilość energii dostarczana w jednostce czasu.

Podstawowa jednostka mocy to 1W (Wat)= 1J (dżul)/ 1s (sekunda)

Wielokrotności jednostki:

1kW (kilowat) = 1 000 W
1MW (megawat) = 1 000 kW
1GW (gigawat) = 1 000 000 kW

Kogeneracja

Kogeneracja to skojarzone, jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.

W ten sposób produkowane jest ciepło i prąd w elektrociepłowni. Głównymi zaletami tego sposobu produkcji jest mniejsze zużycie paliwa oraz oszczędności ekonomiczne, ale przede wszystkim są to korzyści ekologiczne w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła i prądu.

Ciepło i prąd produkowanie są w kogeneracji w warszawskich elektrociepłowniach na Żeraniu i Siekierkach.

kWh

kWh - kilowatogodzina. Jednostka pracy, ciepła lub energii.

patrz: jednostka energii

MIOS

MIOS - Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin. MIOS zapewnia prawie dziesięciokrotne zmniejszenie emisji tlenków siarki. Powszechnym produktem ubocznym tego procesu jest gips. W naszej firmie taka instalacja jest wykorzystywana w Ec Siekierki.

Sercem instalacji są dwa absorbery, które przejmują spaliny z ośmiu kotłów, łącznie do 3,1 mln Nm3 spalin na godzinę. Wymiernym efektem jej pracy będzie zmniejszenie emisji dwutlenku siarki z kotłów objętych instalacją o 90%, to jest o ponad 8 tys. ton rocznie. Zasada pracy instalacji odsiarczania spalin polega na wykorzystaniu reakcji, w wyniku której z dwutlenku siarki i kamienia wapiennego powstaje obojętny dla środowiska, a dodatkowo użyteczny w przemyśle budowlanym produkt, jakim jest gips.

Dane charakteryzujące instalację odsiarczania w Ec Siekierki:
•    Dwa jednakowe absorbery
•    Maksymalny przepływ spalin – 3 100 000 m3 / h
•    Redukcja SO2 do 200 mg / m3
•    Zużycie mączki kamienia wapiennego do 30 000 ton / rok
•    Produkcja gipsu do 50 000 ton / rok

Moc

Moc oznacza maksymalną zdolność do wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej, lub przesyłu energii elektrycznej przez sieć dystrybucyjną w określonym czasie. Jest ona mierzona w watach [W].

Patrz: jednostka mocy

MWh

MWh - megawatogodzina. Jednostka pracy, ciepła lub energii.

Patrz: jednostka energii.

Obciążenie podstawowe

Obciążenie podstawowe to termin opisujący zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną, które istnieje niezależnie od wahań obciążenia. To stałe zapotrzebowanie pokrywają zakłady pracujące non stop. W Warszawie w tzw. podstawie pracują Ec Żerań i Ec Siekierki.

Patrz: obciążenie szczytowe.

Obciążenie szczytowe

Obciążenie szczytowe to najwyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną w krótkim okresie. Źródłami szczytowymi w Warszawie, które pokrywają zwiększone zapotrzebowanie na ciepło są: C Kawęczyn i C Wola.

Odpylacz elektrostatyczny

Odpylacz elektrostatyczny (elektrofiltr) - urządzenie wykorzystywane do oczyszczania spalin. Działanie elektrofiltru polega na nadawaniu cząstką stałym zawieszonym w strumieniu gazu ładunku elektrycznego, a następnie ich zbieraniu przy przeciwnie naładowanej elektrodzie zbiorczej. Tego typu urządzenia są zamontowane w zakładach PGNiG TERMIKA.

SCR

SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) selektywna redukcja katalityczna. Technologia służąca do ograniczenia ilości tlenków azotu w spalinach. Proces oczyszczania spalin w takiej instalacji odbywa się na zasadzie reakcji amoniaku z tlenkami azotu na powierzchni katalizatora, w odpowiednio podwyższonej temperaturze (ok. 350°C).

Tego typu instalacje są zainstalowane w Ec Siekierki.

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to metoda dostarczania energii cieplnej z zakładu w celu ogrzania budynków, które są do niej podłączone. Gorąca woda krąży w zamkniętym systemie rur, a następnie wraca do źródła, w którym jest ponownie podgrzewana.

W Warszawie sieć ciepłownicza jest obsługiwana przez firmę Veolia Warszawa. W Pruszkowie właścicielem zarówno zakładu, jak i sieci ciepłowniczej jest PGNiG TERMIKA.

TWh

TWh - terawatogodzina. Jednostka energii

Patrz: jednostka energii

UPS

UPS to Uboczne Produkty Spalania, czyli popiół, żużel i gips. Mieszanka popiołu i żużlu z naszych zakładów posłużyła jako budulec obwodnic Sochaczewa, Mszczonowa, Jabłonny, Chynowa i Grójca, a także Trasy Siekierkowskiej, czy budowy nasypów trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie i Trasy Okęcie. Gips z kolei jest sprzedawany jako pełnowartościowy produkt.

Wydajność

Wydajność elektrociepłowni jest to procent zużytej energii, która została przetworzona w energię elektryczną i cieplną.

Wczytywanie...