E

Emisje

Emisje w znaczeniu ekologicznym podano w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Poprzez emisje ustawodawca określa wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Emisje niskie

Niska emisja – emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych i kominków, w których spala się tani węgiel, a także inne niedozwolone przedmioty. Dym wyprowadzany tuż nad domami osiada w okolicy tworząc smog.

Energia

Energia to skalarna wielkość fizyczna, charakteryzująca zdolność układu do wykonania pracy.

Patrz: energia elektryczna, energia odnawialna, jednostka energii.

Energia odnawialna

Energia, do której wytworzenia wykorzystuje się odnawialne źródła takie jak: wiatr, woda, słońce, biomasa, biogaz, a także energia geotermalna.

ETS

ETS (ang. EU Emissions Trading Scheme) - Europejski System Handlu Emisjami. Handel emisjami jest to program administracyjny, który ma na celu stwarzanie ekonomicznych bodźców do zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających środowisko.

Wczytywanie...