B

BAT

Best Available Techniques (BAT) w dosłownym rozumieniu oznacza pojęcie powiązane z zasadą "nie szczędzić wydatków", która przewiduje wykorzystanie, w celu osiągnięcia założonego efektu, najlepszych dostępnych technologii, bez względu na rachunek ekonomiczny. W praktyce zawsze brany jest pod uwagę aspekt kosztów koniecznych.

W energetyce pojęcie BAT odnosi się do najlepszych dostępnych na rynku technologii ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Bioenergia

Energia odnawialna powstająca w wyniku wykorzystania paliw z biomasy.

Biomasa

Biomasa to produkty, pozostałości i odpady z rolnictwa, gospodarki leśnej i branż pokrewnych, a także biogeniczne frakcje odpadów przemysłowych i komunalnych.

Biomasa w PGNiG TERMIKA

BREF

Best Available Techniques (BAT) Reference Document (BREF) jest to dokument tworzony na potrzeby opisania najlepszych dostępnych na rynku technologii. Dokument taki powstaje dla każdego sektora przemysłowego oddzielnie i jest wynikiem wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zainteresowanymi gałęziami przemysłu, organizacjami pozarządowymi promującymi ochronę środowiska i Komisją Europejską.
Wszystkie inwestycje realizowane w PGNiG TERMIKA prowadzone są w oparciu o BREF.

Wczytywanie...