Pozostałe obszary

Jeśli interesuje Cię praca w innych obszarach firmy, zostaw swoją aplikację w naszej bazie kandydatów. W przypadku prowadzenia projektu rekrutacyjnego odpowiadającego Twojej wiedzy, umiejętnościom, doświadczeniu oraz zainteresowaniom, zaprosimy Cię do wzięcia udziału w rekrutacji.

 


Departament Strategii, Planowania i Rozwoju

Departament zajmuje się realizacją rozwoju Spółki poprzez inicjowanie, przygotowanie i realizowanie projektów z obszaru kogeneracji gazowej w Polsce oraz akwizycji przedsiębiorstw ciepłowniczych. Przygotowuje, wdraża i monitoruje realizację strategii Spółki. Specjaliści prowadzą proces zarządzania legislacją w Spółce w zakresie ochrony klimatu i środowiska, prawa energetycznego i ustawy o efektywności.

Departament Współpracy Instytucjonalnej

Prowadzi działania na rzecz wdrażania do legislacji krajowej regulacji, w zakresie rynku energii elektrycznej i ciepła, zapewniających wykorzystanie krajowego potencjału kogeneracji. Tworzy strategię komunikacji oraz plany działań w obszarze kogeneracji i innowacyjności.  Pracownicy jednostki prowadzą działania nakierowane na wzrost innowacyjności w Spółce, w tym koordynują funkcjonowanie Banku Inicjatyw.

Departament Controllingu

Odpowiada za przygotowanie Planu Działalności Gospodarczej oraz nadzoruje i monitoruje jego realizację. Opracowuje prognozy i raporty na potrzeby Zarządu Spółki i GK PGNiG oraz prowadzi i rozwija system mierników BSC, służących do oceny działania Spółki. Dokonuje analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych oraz weryfikuje opłacalność projektów po ich realizacji. Koordynuje współpracę z PGNiG Serwis w zakresie obsługi finansowo-księgowej, współpracuje z bankami w celu zapewnienia środków na finansowanie inwestycji oraz działalność bieżącą, prowadzi i nadzoruje zagadnienia związane z ubezpieczeniem majątku Spółki.

Deparament Zakupów

Odpowiada głównie za zakup paliw, zagospodarowania ubocznych produktów spalania, jak również materiałów i usług dla całej firmy. Do zadań realizowanych w tym obszarze należą działania związane z wyborem dostawców, organizacją przetargów, negocjacjami warunków kontraktów oraz podpisywanie umów i nadzór nad ich wykonaniem. Procesy zakupowe w spółce PGNiG TERMIKA realizowane są zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Departament Wsparcia

Zajmuje się zarządzaniem biznesowymi systemami informatycznymi i ich rozwojem. Do zadań zespołu z tego obszaru należy m.in. kupowanie i zarządzanie licencjami i innymi prawami z obszaru IT i telekomunikacji oraz nadzorowanie realizacji usług informatycznych i telekomunikacyjnych przez dostawców zewnętrznych. Specjaliści z tego obszaru odpowiadają również za administrowanie oraz nadzór nad utrzymaniem budynków i budowli w całej firmie oraz bezpieczeństwo fizyczne zakładów i ochrony fizycznej. Nadzorują zarządzanie nieruchomościami Spółki. Ponadto prowadzą nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem systemów i metodologii zarzadzania projektami i procesami w Spółce.

Departament Personalny

Wspiera organizację w osiąganiu długoterminowego, stabilnego i rentownego wzrostu poprzez zabezpieczenie właściwych kompetencji oraz podejmowanie działań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Efektywne zarządzanie kompetencjami, będące elementem strategii HR, obejmuje działania związane z pozyskaniem, rozwojem, motywowaniem oraz zatrzymaniem pracowników w organizacji.  W Departamencie realizowane są również zadania związane z przygotowaniem wewnętrznych aktów prawa, procedur kadrowo – płacowych oraz dokumentów wewnętrznych dotyczących polityki zatrudnienia i wynagrodzeń.

Biuro Zarządzania Ryzykiem

Biuro zajmuje się funkcjonowaniem i rozwojem zarządzania ryzykiem w Spółce. Kontroluje wielkości hedgingu portfela węgla, energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, biomasy oraz praw pochodzenia. Pracownicy biura współpracują z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności identyfikacji, oceny oraz przygotowywania odpowiedzi na ryzyko – koordynowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem.

Biuro Zarządu

Zapewnia kompleksową obsługę techniczną, organizacyjną oraz administracyjną organów Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie). Nadzór nad dokumentacją Spółki. Koordynacja sporządzania sprawozdawczości obowiązującej w Grupie Kapitałowej.

Biuro Komunikacji

Realizuje działania z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, umożliwiające przekazywanie informacji i kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki wśród pracowników i opinii publicznej, zgodnie z przyjętą strategią Spółki. Opracowuje plany i realizuje kampanie marketingowe, informacyjne, edukacyjne i społecznościowe. Organizują imprezy wewnętrzne i zewnętrzne budujące wizerunek Spółki.

Departament Prawny i Korporacyjny

Prowadzi obsługę prawną na potrzeby Zarządu i kadry kierowniczej w zakresie doradztwa prawnego, z wyłączeniem kwestii podatkowych.

Departament Audytu i Kontroli Wewnętrzej

Dokonuje niezależnej i obiektywnej oceny zgodności działań i procesów w Spółce zgodnie z oczekiwaniami Właściciela oraz przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

Wydział BHP i PPOŻ

Kontroluje warunki pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Spółki oraz firmy zewnętrzne. Prowadzi czynności kontrolne i prewencyjne w Spółce w celu zapewnienia zgodności działań z wymaganiami przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Opiniuje dokumentacją projektową, odbiory techniczne zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi odbiory nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Wydział Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Realizuje działania z zakresu świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Spółki oraz osób uprawnionych w Spółce do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Programu Ochrony Zdrowia oraz Scentralizowanego Funduszu Sportu.

Wczytywanie...