Kocioł biomasowy w Elektrociepłowni Siekierki

W największej warszawskiej Elektrociepłowni „Siekierki” w roku 2015 zakończono przebudowę dotychczas eksploatowanego węglowego kotła parowego OP-230 na kocioł opalany biomasą. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Po pierwszym roku eksploatacji można dokonać pierwszych ocen realizacji projektu. Generalnie należy stwierdzić, że zostały osiągnięte wszystkie zakładane efekty technologiczne i emisyjne.

Zmiana paliwa z węglowego na biomasowe skutkuje głównie zmniejszeniem rocznej emisji dwutlenku węgla z zakładu o 225 000 ton. Osiągane w trakcie eksploatacji wartości pozostałych emisji są znacznie poniżej norm zakładanych projektem.

Równie spektakularnie wygląda 97% spadek emisji tlenków siarki  jak i 64% związków azotu i 86% pyłu.

Wobec znanych problemów stolicy ze smogiem, pozytywnym, osiągniętym efektem jest eksploatacja instalacji ze stężeniami emisji pyłu na poziomie średnio 6mg/Nm3 (wartości średnioroczne) wobec dopuszczalnego limitu 20mg.

Śladowa zawartość popiołu w paliwie biomasowym pozwoliła przy tym zmniejszyć o 10 000t/a produkcję odpadów popiołowych.

Dostawy biomasy realizowane są w dużej mierze transportem kolejowym, z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii w tej dziedzinie.

Eksploatacja kotła z wykorzystaniem biomasy wraz ze zmodernizowanym miejskim zakładem termicznej utylizacji odpadów komunalnych na Targówku w okresie letnim zapewniać będzie
w praktyce bliskie 100% dostawy ciepła odnawialnego dla stołecznej aglomeracji.

 

Nowa inwestycja:

  • zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju
  • powoduje wzrost ilość wytworzonej „zielonej” energii elektrycznej o 125 tys. TWh/rok
  • powiększa ilość ciepła wyprodukowanego w kogeneracji o 1900 TJ w ciągu roku
  • to nowe miejsca pracy u producentów biomasy.

 

W dniu 11.08.2016 r. w Ec Siekierki został przekazany do eksploatacji kocioł biomasowy BFB 185. Powstał on w wyniku realizacji umowy podpisanej w dniu 11.10.2013 r. przez PGNiG TERMIKA SA
z Konsorcjum firm: Andritz AG i Porr Polska Infrastructure SA. Oprócz przebudowy pyłowego kotła węglowego OP-230 na kocioł fluidalny BFB 185 umowa przewidywała budowę kompletnej instalacji gospodarki biomasowej wraz z węzłem wjazdowym dla samochodów ciężarowych.

Nowa inwestycja jest krokiem ku realizacji założeń unijnej dyrektywy 3 x 20 obejmującej m.in. ograniczenie emisji CO2 oraz wzrost zużycia energii z odnawialnych źródeł energii o 20 procent.

Projekt budowy kotła BFB 185 był dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Umowa na dofinansowanie z NFOŚ została podpisana w dniu 18.03.2014 r.

Po przebudowie kocioł BFB 185 dotrzymuje parametry na jakie został zaprojektowany.

  • wydajność - ≥ 185t/h pary,
  • sprawność – ≥ 90%
  • emisja SO2 – poniżej 200 mg/m3u,
  • emisja NOx - poniżej 200 mg/m3u,
  • pył – poniżej 20 mg/m3u,
  • emisja NH3 – poniżej 20 mg/m3u

Kocioł spełnia limity emisji na poziomie wymaganym dyrektywą IED.

Wczytywanie...