Słoneczno-Wodorowa Lokalna Elektrociepłownia Krajowa

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. (lider), PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna oraz Politechnika Wrocławska brały udział w przedsięwzięciu prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”. Było ono współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych”.
Konsorcjum zakwalifikowało się do I etapu naboru, którego celem było stworzenie innowacyjnego i uniwersalnego modelu systemu elektrociepłowniczego, który dostarczać będzie odbiorcom ciepło pozyskane ze źródeł odnawialnych o udziale minimum 80% oraz umożliwiać wykorzystanie elektrociepłowni jako elementu lokalnego systemu elektroenergetycznego, wpływającego stabilizująco na uczestniczące w nim jednostki produkujące energię z odnawialnych źródeł energii oraz pozwalającego na aktywne uczestniczenie elektrociepłowni w tym systemie, w celu uzyskiwania innych efektów synergii i korzyści ekonomicznych.

Projekt po pierwszym etapie został oceniony pozytywnie i uplasował się na trzeciej pozycji dziesięciopunktowej listy rankingowej. Do kolejnego etapu przeszedł jeden projekt z najwyższą liczbą punktów.

W wyniku realizacji projektu zakładano zaprojektowanie, a następnie budowę efektywnego technicznie i ekonomicznie modelu biznesowego dla produkcji i zagospodarowania wodoru w Centralnej Ciepłowni Węglowej w Dęblinie, która odpowiadała wymogom uczestnictwa w Przedsięwzięciu. Na terenie Ciepłowni planowano budowę Demonstratora Technologii, na potrzeby którego została wytypowana część sieci ciepłowniczej o mocy na poziomie 3MW. Całkowita moc CC Dęblin na poziomie rzeczywistym to ok. 39 MW. Wydzielony fragment miał obejmować część sieci dystrybucyjnej wraz z istniejącą infrastrukturą, która posłużyć miała do celów ogrzewania oraz dostaw ciepłej wody użytkowej.

W ramach projektu zakładano produkcję energii w kogeneracji z wykorzystaniem wodoru produkowanego w procesie elektrolizy wody, przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej z układu powiązanego z wykorzystaniem energii słonecznej oraz magazynami wodoru.

  • Wartość brutto I etapu projektu: 500 000 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 500 000 PLN
  • Cel projektu: stworzenie innowacyjnego i uniwersalnego modelu systemu elektrociepłowniczego, który dostarczać będzie odbiorcom ciepło pozyskane ze źródeł odnawialnych o udziale minimum 80% oraz umożliwiać wykorzystanie elektrociepłowni jako elementu lokalnego systemu elektroenergetycznego.
  • Data zakończenia realizacji projektu – 22 kwietnia 2022 r. (ogłoszenie listy rankingowej I etapu)
Wczytywanie...