Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki

W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie budowy nowoczesnej ekologicznej Jednostki Wielopaliwowej w Ec Siekierki.

PROPONOWANY TERMINARZ INWESTYCYJNY:

Rozpoczęcie budowy: III kwartał 2023 r. - zakończenie budowy: IV kwartał 2026 r. 
PARAMETRY NASZEJ INWESTYCJI:
Moc elektryczna: 75 MWe 
Moc cieplna: 142 MWt 
Moc cieplna w paliwie: 223MWt
Typ kotła: cyrkulacyjny fluidalny

Produkty: ciepło (3 000 TJ/rok) i energia elektryczna (400 GWh)
Paliwa: zero i niskoemisyjne (80 % biomasa i 20 % RDF*)

* RDF (z jęz. ang. Refuse Derived Fuel) – paliwo alternatywne powstające w wyniku wysortowania oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się wysoką wartością opałową.

WIZUALIZACJA:
foto
WIDEO:

Materiał wideo przedstawiający koncepcję nowej jednostki wielopaliwowej można obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=ARZT1I1qWp4 

CELE ŚRODOWISKOWE INWESTYCJI:

Projekt wpisuje się w nowe cele dążenia do neutralności klimatycznej (Europejski Zielony Ład): 

 • Poprzez zwiększenie udziału paliw zeroemisyjnych przyczynia się do redukcji emisji CO2 w PGNiG TERMIKA SA w zakresie od 300 do 400 tys. ton rocznie (co jest równoznaczne zobniżeniem opłat za prawa do emisji CO2.
 • Zwiększa udział ciepła odnawialnego, realizując wymagania: Dyrektywy RED II, wymogów dla  dla efektywnych systemów ciepłowniczych oraz spełnienia  norm dla podłączania nowych budynków. 
 • Dodatkowo budowa jednostki  nisko i zeroemisyjnej wpisuje się w bilans odpadów komunalnych przeznaczonych do termicznego przekształcania:

•    Celem inwestycji planowanej przez PGNiG TERMIKA jest zagospodarowanie energetyczne tej frakcji odpadów komunalnych, których zgodnie z prawem nie wolno gromadzić na składowiskach. Spalanie odpadów komunalnych jest elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która wchodzi w skład strategii gospodarki Unii Europejskiej. 

•    Magazynowanie odpadów na terenie Elektrociepłowni będzie miało tylko charakter operacyjny (kiku -dniowe magazynowanie), a odpady będą odizolowane od otocznia poprzez zastosowanie zamkniętych i szczelnych budynków oraz instalacji. Dodatkowo będą zastosowane układy filtracji i dezodoryzacji z zastosowaniem filtrów zwęgla aktywnego.

•    Uboczne produkty spalania (popiół lotny i popiół denny) będą odbierane przez firmy zewnętrzne; nie będą przetwarzane ani składowane na terenie zakładu elektrociepłowni.

KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI: 
 • Całkowite odejście od węgla w nowym bloku wielopaliwowym, a tym samym ograniczenie emisji CO2 w Elektrociepłowni Siekierki. 
 • Spełnianie wszystkich wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym standardów Najlepszej Dostępnej Techniki  (BAT - Best Available Technique). 
 • W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wraz z kotłem zabudowane zostaną instalacje do ich usuwania ze spalin. System oczyszczania spalin zawierać będzie m.in. takie elementy: odazotowanie spalin metodami pierwotnymi; instalacja odsiarczania i usuwania innych składników kwaśnych ze spalin; usuwanie dioksyn, furanów i rtęci z wykorzystaniem węgla aktywowanego.
KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:
 • inwestycja poprzez odzysk energii z odpadów wpłynie na ograniczenie cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych;  
 • ograniczenie cen ciepła wynikające z rosnących kosztów CO2 i paliw kopalnych; 
 • gospodarka o obiegu zamkniętym pozwoli na odzyskanie części energii traconej wraz z odpadami oraz wykorzystanie jej na potrzeby podgrzewu wody i centralnego ogrzewania dla mieszkańców;
 • ciepło systemowe to najlepszy sposób ograniczenia smogu i poprawy jakości powietrza w mieście.
INWESTOR: 

PGNiG Termika - producent  bezpiecznego i czystego ciepła oraz energii elektrycznej w kogeneracji. 

PUNKTY KONSULTACYJNE dotyczące planowanej budowy Jednostki Wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki:

W związku z inwestycją w listopadzie i grudniu zostaną uruchomione czasowe punkty informacyjno-konsultacyjne dla zainteresowanych mieszkańców dzielnic Mokotów i Wilanów.

Przyjdź do jednego z punktów informacyjno-konsultacyjnych, gdzie dyżur będą pełnić przedstawiciele PGNiG TERMIKA SA (inwestora), którzy odpowiedzą na pytania mieszkańców. Z uwagi na procedury związane z COVID-19 obowiązują wcześniejsze zapisy.
 

Punkt na terenie Elektrociepłowni Siekierki, Centrum Konferencyjne PGNiG TERMIKA, ul. Augustówka 30 (przy pętli autobusowej):

 • wtorki, 7 grudnia, 14 grudnia , godz. 15:00-20:00 

Punkt w Domu Kultury KADR ul. Rzymowskiego 32:

 • środy, 24 listopada, 1 grudnia, 8 grudnia, 15 grudnia, w godz. 15.00-20.00 

Punkt w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRSS „Społem”, ul. Grażyny 13/15, I piętro:

 • czwartki, 25 listopada, 2 grudnia, 9 grudnia, 16 grudnia, w godz. 15.00-20.00 

Zapisy:

 • Zgłoszenia zgodnie z regulaminem przyjmowane są mailowo na adres: konsultacje@termika.pgnig.pl

Regulamin oraz ulotka dotycząca inwestycji znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

 

MASZ PYTANIA?

Pytania na temat planowanej inwestycji prosimy kierować na adres: pytania@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

Jednostka wielopaliwowa na paliwo nisko i zeroemisyjne ULOTKA 1.98 MB
Punkty konsultacyjne 2.58 MB
Regulamin uczestnictwa w punktach informacyjno konsultacyjnych 0.16 MB
Wczytywanie...