Przebudowa kotła K1 celem dostosowania do spalania biomasy w EC Siekierki w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

• Wartość projektu: 121 770 000 PLN

• Wysokość dofinansowania: 20 000 000 PLN

• Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki – o 786,6 Mg/rok, tlenków azotu – o 262,9 Mg/rok, dwutlenku węgla – o 227 621,0 Mg/rok oraz obniżenia ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych – o 10 133 Mg/rok.

• Data zakończenia realizacji projektu – 09.07.2015 (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Realizowany projekt polega na przebudowie istniejącego kotła pyłowego OP-230 opalanego wcześniej miałem węglowym na kocioł opalany biomasa, prze co Elektrociepłownia Siekierki ograniczy zużywaną ilość spalanego w węgla oraz znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza. W ramach przebudowy kotła zrealizowane zostaną m.in. następujące elementy:

− wykonanie fundamentów

− dostawa i montaż układu paleniskowego

− dostawa i montaż wentylatora powietrza

− dostawa i montaż urządzeń pomocniczych

− dostawa i montaż instalacji SNCR

− wykonanie prac modernizacyjnych elektrofiltru nr 1

− układ odpopielania i magazynowania popiołu w tym zbiornik magazynowy

Harmonogram realizacji przedstawia się następująco:

• Opracowanie projektu budowlanego, złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę – do kwietnia 2014 r.

• Realizacja prac budowlano-montażowych – do listopada 2015 r.

• Wykonanie rozruchów, ruchu próbnego – do lutego 2016 r.

• Przyjęcie instalacji do eksploatacji – do sierpnia 2016 r

• Wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań – do października 2016 r

Poprzez realizację tej inwestycji, zakład Elektrociepłownia Siekierki, po raz kolejny ograniczy swój wpływ na środowisko naturalne, zabytki i architekturę miasta oraz przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Warszawy.

 

                                                                                                        

               

Wczytywanie...